Student będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podst. art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 r., poz. 583) może ubiegać się o kredyt studencki, o którym jest mowa w art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

WNIOSEK O KREDYT

 

Studenci i doktoranci, jak również osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą wnioskować do banku o kredyt przez cały rok. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Kredyt studencki może zostać udzielony na cały okres nauki (nie dłużej niż na 6 lat w przypadku studentów i maksymalnie na 4 lata w przypadku doktorantów) lub krócej – zależnie od preferencji kredytobiorcy.

 

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się zaświadczenie wydane przez rektora albo osobę przez niego upoważnioną, potwierdzające, że wnioskodawca jest odpowiednio studentem albo doktorantem. Takie zaświadczenie można odebrać w dziekanacie wydziału, na którym student/doktorant pobiera kształcenie, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na ten druk. Dokument taki muszą również złożyć kandydaci na studia, niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednio statusu studenta albo doktoranta.

 

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego składa się w wybranym przez wnioskodawcę banku, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny studenta lub doktoranta oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach za poprzedni rok. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3.000 zł (kwota netto). Wniosek o kredyt studencki można złożyć w wersji papierowej na formularzu ustalonym przez bank, jak również w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego banku.

 

Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi od 400 zł do 1000 zł. Kwota ta może jednak zostać na wniosek studenta/doktoranta zmieniona w trakcie trwania umowy. Kredyt studencki wypłacany jest w formie comiesięcznych transz, przekazywanych przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim. W miesiącach wakacyjnych kredyt nie jest wypłacany. Bank zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu również w przypadku: skreślenia z listy studentów/ doktorantów, urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów, zawieszenia w prawach studenta/doktoranta, ukończenia studiów czy ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość. O zaistnieniu powyższych okoliczności kredytobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić bank.

 

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpi z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty. Liczba rat do spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, oznacza to, że miesięcznie absolwent spłaca połowę raty otrzymywanej na studiach.

 

  

UMORZENIE KREDYTU

 

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może być umorzony częściowo lub w całości.

 

O częściowe umorzenie kredytu mogą starać się absolwenci studiów wyższych lub doktorskich, którzy ukończyli studia w grupie do 1 % (umorzenie 50 %), w grupie od 1,01 % do 5 % (umorzenie 35 %) lub w grupie od 5,01 % do 10 % (umorzenie 20 %) najlepszych absolwentów w danym roku akademickim.

 

Natomiast w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań kredyt może być umorzony częściowo lub w całości (informacje na ten temat w banku).

 

Więcej informacji w sprawie umorzeń kredytów można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady

 Więcej informacji w sprawie kredytów studenckich można uzyskać na stronie: 
https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie


Informacje w sprawie kredytów można uzyskać również w Dziale Spraw Studenckich (budynek WIL, I piętro, pokój 121) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub pod nr tel. 12 628 22 24 jak również mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.