Drukuj

Politechnika Krakowska się zmienia. Od nowego roku akademickiego uczelnia wzbogaci się o nowy wydział, a dwa inne rozszerzą profil działalności i zmienią nazwy. Nowości pojawią się w ofercie i programach kształcenia studentów i doktorantów. Już od 1 marca br. w strukturze uczelni znajdzie się zaś nowy organ - Senat PK powołał właśnie pierwszą Radę uczelni. W najbliższym czasie na programy rozwojowe i inwestycje Politechnika przeznaczy blisko 140 mln zł. – Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym jest dla nas impulsem do zmian, niezbędnych, by w nowych realiach podnosić poziom badań naukowych i jakość kształcenia – mówi rektor PK prof. Jan Kazior.

 

 

Pierwsza Rada uczelni

 

Rada uczelni to trzeci – obok rektora i senatu – najwyższy organ szkoły wyższej, który wprowadziła ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Senat PK powołał pierwszą radę 27 lutego br., jej kadencja rozpocznie się 1 marca br. i potrwa do 31 grudnia 2020 r. W skład rady weszło 7 osób, w tym 3 spoza społeczności PK. To: Witold Szczypiński – wiceprezes Grupy Azoty (od 2008 r.), w zarządzie Grupy Azoty S.A. odpowiada za integrację produkcji, segmenty agro, tworzyw oraz syntez organicznych; absolwent Politechniki Śląskiej (Wydział Organizacji Produkcji, studia w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem), od 1979 r. związany z zawodowo z Zakładami Azotowymi w Tarnowie, autor lub współautor blisko 40 wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową; Stefan Życzkowski – prezes zarządu spółki ASTOR, założyciel i współwłaściciel firmy, działającej od 1991 r., ASTOR jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzy biznesowej i technicznej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów, obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce; Jacek Drabik – prezes zarządów spółek Motorola Solutions Systems Polska oraz Motorola Solutions Polska, odpowiada za działalność firmy Motorola Solutions w Polsce (firma dostarcza rozwiązania telekomunikacyjne dla klientów rządowych, służb bezpieczeństwa publicznego oraz firm komercyjnych), absolwent AGH ( Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych, studia w zakresie mechaniki, specjalność energetyka cieplna), dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej Oddział Kraków & Katowice, członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.


Ze społeczności PK do Rady uczelni powołani zostali: prof. Stanisław Gaca – dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej PK (od 2009 r.), kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu (2013 r.), członek Senatu PK, przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej; dr hab. Jacek Jaśtal – dyrektor Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK (od 2013 r.), kierownik Zakładu Filozofii, Etyki i Socjologii; członek Senatu Politechniki Krakowskiej (od 2011), przewodniczący Senackiej Komisji Etyki (od 2016) i członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr (od 2012); dr hab. inż. Jacek Pietraszek – dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym PK (od 2017 r.), kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej (od 2015 r. ), rzecznik dyscyplinarny PK ds. studentów. Skład Rady – na mocy ustawy – uzupełnia inż. Michał Kostrzewa, przewodniczący Samorządu Studenckiego PK, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP i Prezydium Forum Uczelni Technicznych.

Do najważniejszych zadań Rady uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii i statutu uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

 


8 wiodących dyscyplin naukowych na PK

 

Jak informuje rektor PK, główna część działalności badawczej pracowników uczelni koncentrować się będzie wokół ośmiu nowo zdefiniowanych (w ustawie i rozporządzeniach) dyscyplin naukowych. – Zostały wyłonione na podstawie analizy potencjału badawczego i dorobku publikacyjnego pracowników PK, a także złożonych przez nich deklaracji o przypisaniu się do dyscypliny - wyjaśnia rektor Jan Kazior i wskazuje, że wiodącymi dyscyplinami na PK będą: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

– Takie wskazanie głównych obszarów działalności badawczej umożliwia oparcie struktury organizacyjnej PK na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin. To daje szansę na sprawne zarządzanie, bo pozwoli uniknąć trudności związanych z możliwymi rozbieżnościami kompetencyjnymi pomiędzy radami dyscyplin obejmujących więcej niż jeden wydział, jak również pomiędzy dziekanami a przewodniczącymi rad dyscyplin. Dzięki temu możliwa będzie też spójna polityka kadrowa w zakresie badań naukowych i dydaktyki – podkreśla rektor PK.

 

 

Nowy wydział i szersza oferta edukacyjna

 

Przyjęcie takiego modelu zarządzania oznacza to, że od 1 października 2019 r. na PK zostanie powołany nowy wydział – Inżynierii Materiałowej i Fizyki, a w przypadku dwóch innych wydziałów dojdzie do rozszerzenia profilu działania i zmian nazw. Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki zostanie przekształcony w Wydział Informatyki i Telekomunikacji, a Wydział Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. – Oferta kształcenia zwiększy się do 30 kierunków, w tym 29 na studiach I stopnia, przy czym – zgodnie z wymaganiami ustawy – nie będzie na PK kierunków o tej samej nazwie prowadzonych przez różne wydziały. Dla przykładu całość kształcenia na budownictwie poprowadzi Wydział Inżynierii Lądowej (dotąd na WIL i WIŚ), całe kształcenie ma kierunku energetyka Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (dotąd WM i WIEiK) – wyjaśnia dr hab. inż. Jerzy Zając, prorektor PK ds. kształcenia.

 

Wśród nowości pojawią się: inżynieria i gospodarka wodna (WIŚiE), informatyka w inżynierii komputerowej (WIEiK), inżynieria środków transportu (WM), pojazdy samochodowe (WM), systemy i urządzenia przemysłowe (WM), infotronika (WIEiK, II stopień). Nowy Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki zaproponuje kształcenie na kierunkach: inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały. Szczegółową ofertę kierunków proponowanych na nowy rok akademicki 2019/2020 można znaleźć w nowym informatorze o studiach na PK (dostępny na stronie: rekrutacja.pk.edu.pl), zostanie też zaprezentowana podczas dnia otwartego PK 20 marca.

 

– W ostatnich latach liczba chętnych na studia u nas utrzymywała się na wysokim poziomie, w ubiegłej rekrutacji była nawet wyższa w porównaniach rok do roku. W tegorocznej letniej rekrutacji zależy nam na utrzymaniu dużej liczby chętnych na studia, a szczególnie na zachęceniu do studiowania na PK kandydatów z wysokimi wynikami matur. Mamy dla nich atrakcyjne programy kształcenia i system stypendiów, w tym nowe wysokie stypendia dla laureatów konkursu o Złoty Indeks PK po pierwszym semestrze studiów – mówi prorektor Jerzy Zając.

 


Statut i szkoła doktorska

 

LAS2PKObecnie na PK trwają zaawansowane już prace nad przygotowaniem nowego statutu i koncepcji politechnicznej szkoły doktorskiej. Pierwsza wersja projektu statutu została poddana konsultacjom społeczności uczelni - każdy pracownik, doktorant, student mógł wziąć udział w nich udział. W planie jest pierwsze czytanie projektu statutu najpóźniej na kwietniowym posiedzeniu Senatu. Nowy statut zacznie obowiązywać od 1 października 2019 r.

 

Zaawansowane są też prace nad koncepcją, programem kształcenia i zasadami rekrutacji do szkoły doktorskiej. – Prawdopodobnie na PK powstanie jedna szkoła doktorska, w której będziemy kształcić w ramach kilku dyscyplin naukowych – wyjaśnia prorektor Jerzy Zając. – Nowością będzie system stypendialny. Każdy doktorant w szkole doktorskiej otrzyma stypendium w wysokości ok. 2,4 tys. zł brutto przez pierwsze dwa lata studiów, a potem - po pozytywnej ocenie śródokresowej - zwiększone do 3,6 tys. zł brutto. Zasady rekrutacji i programy kształcenia w politechnicznej szkole doktorskiej zostaną uchwalone do 31 maja.

 


Programy rozwojowe i inwestycje za 140 mln zł

 

HalaCzyzyny– Na inwestycje w programy rozwojowe, informatyzację uczelni oraz rozbudowę infrastruktury Politechnika Krakowska wyłoży w najbliższym czasie blisko 140 mln zł – informuje kanclerz PK Leszek Bednarz.

 

Blisko 90 mln zł pochłoną same tylko największe inwestycje m.in.: budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (unikatowe centrum badawcze m.in. do walki z smogiem, koszt budowy 24,6 mln zł, w tym blisko 18 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WM) , hala sportowa z 4 krytymi kortami w Czyżynach (7,8 mln zł), rewitalizacja terenu i zieleni Osiedla Studenckiego PK (7,6 mln zł), przebudowa Galerii GIL (na dodatkowym piętrze powstaną m.in. czytelnie, sale seminaryjne i przestrzenie coworkingowe dla studentów, 14,8 mln zł), modernizacja budynków Wydziałów Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Inżynierii Lądowej (kampus Warszawska, 5 mln zł), termomodernizacja oraz budowa sali audytoryjnej w budynkach Wydziału Mechanicznego w Czyżynach (27,6 mln zł) oraz powstanie strefy rekreacyjnej dla studentów na głównym kampusie PK według ich pomysłu i projektu (350 tys. zł).

 

Blisko 50 mln zł (w tym ponad 47 mln dofinansowania z NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój) krakowska uczelnia chce przeznaczyć na realizację trzech programów rozwojowych, których najważniejszą częścią będą działania dedykowane studentom i pracownikom.

 To m.in. modyfikacje programów kształcenia przy udziale praktyków z otoczenia gospodarczego i zagranicznych wykładowców, nowe specjalności na kilkunastu kierunkach studiów w j. polskim i angielskim (m.in. cyberbezpieczeństwo, eksploatacja dróg wodnych), zajęcia w j. angielskim realizowane przez zagranicznych wykładowców w ramach polskojęzycznych programów studiów, programy szkół letnich w partnerstwie uczelniami z Europy i Stanów Zjednoczonych, certyfikowane szkolenia dla studentów, ułatwiające zdobycie uprawnień zawodowych, warsztaty i kursy podnoszące kompetencje zawodowe i językowe, wizyty studyjne w firmach, instytucjach i samorządach, szkolenia biznesowe z prowadzenia firmy o profilu inżynierskim, laboratorium projektowe Future Lab PK oraz centrum e-edukacji PK, programy umiędzynarodowienia kierunków studiów. Dla pracowników przewidziano szkolenia i warsztaty z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, zagraniczne staże dydaktyczne, szkolenia z nauczania w językach obcych.

– Zmieniamy się przy dużym zaangażowaniu społeczności uczelni i wierzymy, że reformy i inwestycje będą drogą do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju Politechniki – podsumowuje plany uczelni prof. Jan Kazior, rektor PK.

 

SRPKSRPK1