Zjazd dziekanów kształcących na kierunku inżynieria środowiska

W dniach 6-7 marca 2014 r. na Politechnice Krakowskiej odbył się zjazd dziekanów kształcących na kierunku inżynieria środowiska, zorganizowany przez dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Elżbietę Nachlik.


W zjeździe wzięli udział przedstawiciele ponad 20 wydziałów polskich uczelni kształcących na kierunku inżynieria środowiska.

Zjazd był okazją do wymiany doświadczeń oraz do omówienia istotnych problemów dotyczących m.in. pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych UE na realizację badań rozwojowych oraz zadań w obszarze kształcenia w ramach polskich programów operacyjnych, a także Programu Ramowego Horyzont 2020 w perspektywie finansowej 2014-2020. Dyskusja dotyczyła także systemu efektów i konsekwencji parametryzacji jednostek naukowych w kontekście zmian w zasadach finansowania nauki.

 

W Zjaździe Dziekanów Inżynierii Środowiska wzięli również udział: rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza i prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń - członkowie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, a także prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska - przewodnicząca Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. January Bień - Honorowy Przewodniczący Dziekanów Inżynierii Środowiska w Polsce oraz prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki - członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska.