Drukuj

 

Stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe
na rok akademicki 2020/2021

 

 

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 może być przyznane studentowi, który w roku akademickim 2019/2020 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w roku akademickim 2020/2021 oraz wykazał się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
 • lub znaczącymi osiągnięciami artystycznymi związanymi ze studiami,
 • lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

uzyskanymi w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)
 • do dnia 30 września 2020 roku, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

 

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

 

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Student ubiegający się o stypendium ministra składa wniosek w formie dokumentu word, zapisany pod nazwą „wniosek stypmin PK nazwisko i imię” (bez polskich znaków). Student wypełnia wniosek w części B i C.


Do wniosku o przyznanie stypendium ministra wymagane jest dołączenie dokumentów w formacie pliku pdf, potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć przez studenta. Załączony plik pdf ma zawierać skany osiągnięć z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. 1c - skan stron publikacji X. W przypadku współautorstwa należy dołączyć również odpowiednie oświadczenie, określające procentowy wkład autorski za dane osiągnięcie. Plik pdf ze wszystkimi skanami osiągnięć należy zapisać pod nazwą „wniosek stypmin PK nazwisko i imię - zalaczniki” (bez polskich znaków).


Do wniosku student obowiązkowo musi dołączyć oświadczenie potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami. Oświadczenie należy zapisać w formacie pliku pdf pod nazwą „wniosek stypmin PK nazwisko i imię - oswiadczenie” (bez polskich znaków).


Tak zapisane dokumenty (3 pliki) student przesyła mailem do dziekana wydziału z kopią maila do kierownika dziekanatu wydziału na którym się kształci, w terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

 

Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra dla studentów: