Swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studenci przedstawiają w dziekanacie wydziału, w terminie ustalonym przez dziekana wydziału. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Radę Wydziału są one przekazywane do Rektora Politechniki Krakowskiej, a następnie w terminie do 15 października 2018 r. przesyłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
W roku akademickim 2018/2019 stypendium ministra może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
 
  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,

lub

  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie wyżej wymienionego warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć na uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia                  lub z narodzinami dziecka.
 
Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.
 
Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków na którym studiuje, z tym, że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku.
 
W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów do dnia 30 września 2018 r. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2018 r. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.
 
O przyznanie stypendium ministra student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
 
Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
 
Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019: