Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

 

INFORMACJE OGÓLNE


Swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w Dziekanacie Wydziału, w terminach ustalonych przez Dziekana Wydziału.

 

Rektor Politechniki Krakowskiej przekaże do MNiSW pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski w terminie do dnia 15 października br.

 


Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia:


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183),


Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050).

 


Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:


1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,


     lub


2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

 


Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

 

WAŻNE!


Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, iż nie może otrzymać stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął kolejny kierunek studiów na studiach pierwszego stopnia.