Kraków, 5.07.2019 r.
M-03/180-99/2019
 
 
 
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
 
asystenta badawczo-dydaktycznego
 
 
w Instytucie Konstrukcji Maszyn
 
 
na Wydziale Mechanicznym
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę badawczo-dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce art. 116 i 119, ponadto spełniają warunki § 57, pkt. 1 i pkt. 4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
z 29 maja 2019 r. tj.:
 
 • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w nowej dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna;
 • uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub posiadają doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego;
 • posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia;
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego;
oraz: 
 • posiadają umiejętności posługiwania się programami CAD oraz MES;
 • posiadają publikacje z listy A (według obowiązującego wykazu MNiSW);
 • Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.
 
Wymagane dokumenty:
 
 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej;
 • życiorys;
 • kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów;
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy;
 •  nie jest niezbędnym spełnienie jednocześnie wszystkich warunków. 
 
W/w dokumenty należy składać w Kancelarii  Wydziału  Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pok. nr A17, w godzinach od 09.00 do 13.00 w terminie do 30.08.2019 r.
 
Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 6.09.2019 r.
 
W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
 
 
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II 37, w budynku A pok. A317 w dniach od 14 do 15 września 2019 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 
więcej wiadomości