Kwestionariusz osobowy - wydruk z systemu elektronicznej rejestracji - należy złożyć wraz z poniższymi załącznikami:
 1. życiorys;
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku tegorocznych kandydatów nieposiadających odpisu dyplomu składa się zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ukończyły studia za granicą, należy przedstawić dyplom uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym został wydany wraz z potwierdzeniem legalności tego dyplomu zgodnie z zapisami ust. 11;
 3. suplement dyplomu lub kopię indeksu ukończonych studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w postaci certyfikatu lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzonego przez Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, o ile dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 nie zawierają informacji potwierdzającej znajomość języka angielskiego. Zaświadczenie nie jest wymagane od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach;
 5. koncepcja indywidualnego planu badawczego uzgodniona z potencjalnym promotorem, będącym na liście promotorów danej dyscypliny (docx, pdf);
 6. pisemna rekomendacja wystawiona kandydatowi przez potencjalnego promotora (docx, pdf);
 7. udokumentowane dotychczasowe osiągnięcia naukowe (publikacje, referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach, inne opracowania naukowe);
 8. zaświadczenie wydane przez lekarza - specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów do SD PK w dyscyplinie inżynieria chemiczna) - należy dostarczyć w terminie późniejszym; skierowania na badania lekarskie wydawane będą przez komisję rekrutacyjną w dniu składania dokumentów w formie papierowej.
 9. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria chemiczna) należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty otrzymania skierowania; skierowania na badania lekarskie wydawane są przez właściwą komisję rekrutacyjną w dniu składania dokumentów w formie papierowej;
 10. zaświadczenie o odbytej co najmniej sześciomiesięcznej praktyce zawodowej - dotyczy tylko kandydatów do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie architektura i urbanistyka (docx, pdf);
 11. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) zgodnie z Zarządzeniem nr 85 Rektora PK z 21 czerwca 2021 r.;
 12. kolorowa fotografia – plik w formacie .jpg o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; (fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK w dniach 20-24.09 należy złożyć w Biurze SD PK:

 1. Oświadczenie potwierdzające podjęcie kształcenia w SD PK dot. stypendium doktoranckiego (docx).