Kwestionariusz osobowy - wydruk z systemu elektronicznej rejestracji - wraz z załącznikami:
  1. Życiorys.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  3. Suplement lub indeks ukończonych studiów wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  4. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w postaci certyfikatu lub innego równorzędnego dokumentu, o ile dokumenty wymienione w par. 1. ust. 5. pkt. 5. Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK nie zawierają informacji potwierdzającej znajomości języka angielskiego.
  5. Wstępny indywidualny plan badawczy uzgodniony z potencjalnym promotorem (docx, pdf; POLIDOCTUS: docx, pdf).
  6. Pisemna rekomendacja potencjalnego promotora (docx, pdf; POLIDOCTUS: docx, pdf).
  7. Udokumentowane dotychczasowe osiągnięcia naukowe.
  8. Kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
  9. Zaświadczenie wydane przez lekarza - specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów do SD dyscyplina inżynieria chemiczna) - informacje dotyczące wydawania skierowań: budynek Wydziału Inżynierii Środowiska, pok 135, tel. 12 628 28 11.
  10. Zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej (dotyczy kandydatów do SD PK dyscyplina architektura i urbanistyka - pdf).

Dodatkowo, osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest do złożenia OŚWIADCZENIA.
Wypełnione czytelnie oświadczenie należy złożyć w momencie składania ww. dokumentów.