1 września br. rozpocznie się elektroniczna rejestracja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Proces rekrutacji będzie przebiegał w kilku etapach. 
 
szkoa doktorskaWedług nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia doktoranckie (studia III stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoła Doktorska PK została powołana na mocy zarządzenia rektora uczelni z 29 maja 2019 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami ta nowa jednostka organizacyjna będzie prowadzić kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Krakowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 
 
Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Rada Szkoły Doktorskiej PK. W jej skład weszli przewodnicząca, przedstawiciele dyscyplin, w ramach których odbywać się będzie kształcenie oraz reprezentant Samorządu Doktorantów. Na okres do 31 grudnia 2020 r. do Rady powołani zostali: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK (przewodnicząca), dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK (inżynieria lądowa i transport), dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (inżynieria chemiczna), dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK (inżynieria mechaniczna), dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK (inżynieria materiałowa), dr hab. inż. arch. Maciej Motak (architektura i urbanistyka), dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK (automatyka, elektronika i elektrotechnika) oraz mgr inż. Krzysztof Nering (Samorząd Doktorantów).
 
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK rozpocznie się 1 września od rejestracji elektronicznej (formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie szkoladoktorska.pk.edu.pl i poprzez zakładkę Doktoranci na stronie głównej PK), która potrwa do 6 września, do godz. 10.00. W następnym etapach przewidziano składanie dokumentów (2-6 września) oraz przeprowadzenie kwalifikacji z zakresu merytorycznego w ramach każdej z dyscyplin – w formie egzaminu, a następnie rozmowy kwalifikacyjnej (16-17 września). Listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej zostaną ogłoszone 25 września 2019 r. Dla kandydatów przewidziano możliwość uzyskania potwierdzenia znajomości języka angielskiego w formie egzaminu z języka, który odbędzie się 3 września o godz. 10.00 w sali 128B (bud. 10-24 – CUP, II piętro).
 
Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK dostępny jest tutaj.
 
 
Dla kandydatów zainteresowanych interdyscyplinarnym kształceniem w Szkole Doktorskiej PK ciekawą propozycją jest program Polidoctus, którego uczestnicy będą mogli aplikować o specjalne wsparcie merytoryczne i finansowe w przygotowaniu pracy doktorskiej (w ramach realizowanego na PK projektu POWER.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18). Wsparcie dla uczestników programu Polidoctus obejmie: dodatkowe comiesięczne stypendium (tzw. stypendium motywacyjne), jednorazowe stypendium stażowe na sfinansowanie stażu zagranicznego trwającego trzy miesiące, finansowanie publikacji artykułów w wysoko punktowanych czasopismach z obowiązującej listy ministerialnej, finansowanie zakupu materiałów do badań, udział w szkoleniach. 
 
 
Wszystkie szczegółowe informacje na temat Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej oraz rekrutacji do niej można znaleźć na stronie szkoladoktorska.pk.edu.pl oraz na stronie głównej PK w zakładce Doktoranci.