Przepisy prawa zewnętrznego:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183)

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego: Zarządzenie nr 33 Rektora PK z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm. (tekst jednolity)

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia w roku 2018/2019 wynoszą:

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku 2018/2019 wynoszą:

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć
z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 

Wydział

 Kierunek

 koszt godziny dydaktycznej
(zł)

maksymalna opłata
semestralna
(zł)

 
Wydział Architektury

Architektura
Architektura krajobrazu

 
22,5

 
4 050

Wydział Architektury

Architektura (w języku angielskim)

 
25

4 500

Wydział Inżynierii Lądowej Budownictwo (w języku angielskim) 32 12 092

 Wydział Mechaniczny

Mechanika  i budowa maszyn (specjalność: zaawansowana mechanika obliczeniowa
w języku angielskim)

I stopień:  21
II stopień: 23

2 600

  Wydział Mechaniczny

Energetyka (specjalność: systemy
i urządzenia energetyczne
w języku angielskim) 

 II stopień: 23  2 600

 Pozostałe kierunki

 11

 1 980

 

 


 

 

 Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy podjęli studia po dniu 30.09.2006 r.
a przed dniem 1.10.2012 r.

 

1. Regulamin pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne (załącznik do uchwały Senatu Akademickiego z dnia 23.06.2006 r., z późn. zm.).

 

Zmiany:

 

 

WZORY UMÓW

 

 

     

  

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczęli studia po dniu 30.09.2012 r.
a przed dniem 1.10.2014 r.

 

1. Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej (załącznik do uchwały nr 48 Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22.06.2012 r. z poźn. zm.). 

     

Zmiany:

 

 

Tekst jednolity „Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia
na Politechnice Krakowskiej”

 

WZORY UMÓW

 

 

  

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczęli studia po dniu 30.09.2014 r.
a przed dniem 1.10.2015 r.

 

  1. Regulamin w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej” (załącznik do uchwały nr 54 Politechniki Krakowskiej z dnia 26.09.2014 r.).

 

WZORY UMÓW

 

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczną studia po dniu 30.09.2015 r.

  1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 54/d/06/2016)WZORY UMÓW

 

 

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 26.02.2017 r. 

 

1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 101/d/12/2016) 

 

 

WZORY UMÓW

 

 

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 30.09.2018 r.

 

  1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 23/d/04/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.)

  

 
Przepisy prawa wewnętrznego, obowiązujące studentów od dnia 01.10.2019 r.


Zasady pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi ( Załącznik do Zarządzenia NR 23 Rektora PK z dnia 24.05. 2019 r.)         

 


 

 

WYSOKOŚĆ POBIERANEJ OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 
ZA PRZEPROWADZANIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego:

 

Zarządzenie nr 43 Rektora PK z dnia 29.06.2018 r.