Rektor PK podpisuje DeklaracjęPolitechnika Krakowska podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. To akt dobrowolnego zaangażowania się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. 17 września br. podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie w Krakowie podpisania deklaracji dokonał rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
 
Sygnatariusze Deklaracji zobowiązują się m. in. do pielęgnowania wartości akademickich, a w szczególności sumienności, obiektywizmu, niezależności, otwartości i przejrzystości, upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony praw człowieka, poszerzania programów nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych oraz podejmowania badań naukowych i prac wdrożeniowych, które mogą się przyczyniać do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.  Wśród innych zadań szkół wyższych w deklaracji wskazano także: rozwijanie współpracy międzyuczelnianej, krajowej i międzynarodowej, umożliwiającej adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni, dbałość o ład organizacyjny uczelni i zapewnienie przejrzystości prowadzonej przez nią działalności (m.in. poprzez mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku), także prowadzenie działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze.
 
W 2017 r. Deklarację  Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisała pierwsza grupa 23 polskich szkół wyższych. 17 września 2019 r. lista jej sygnatariuszy została rozszerzona o 58 kolejnych uczelni, w tym gronie znalazła się także PK. – Politechnika Krakowska realizuje już zasady społecznej odpowiedzialności w swojej działalności. Przystąpienie do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni jest wyrazem naszej woli dalszego respektowania zasad w niej zaakcentowanych i zaangażowania w promowanie tej idei – mówi rektor PK prof. Jan Kazior. 
 
W uroczystym podpisaniu deklaracji w Auditorium Maximum UJ oprócz przedstawicieli polskich uczelni uczestniczył także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 
 
(ms)
Na zdjęciu, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior podpisuje Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni / fot. Jan Zych