Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Finansowaniem zostaną objęte m.in. badania prowadzone przez mgr inż. Monikę Topę i mgr inż. Agnieszkę Kumorkiewicz z Politechniki Krakowskiej
 
 
logo poziom
 
 
Maksymalny budżet wsparcia z NCN wynosi 70 tys. zł w przypadku projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł dla projektów trwających 24 miesiące lub 210 tys. zł dla trwających 36 miesięcy. Zespół badawczy skonstruowany w ramach grantu PRELUDIUM może liczyć maksymalnie trzy osoby, zaś osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. W 17. edycji konkursu naukowcy złożyli 1094 wnioski na kwotę niemal 158,5 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało zakwalifikowanych 212 projektów o łącznym budżecie 31 997 800 zł. 
 
Oprócz PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło właśnie konkurs OPUS 17 kierowany do wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego. 
 
Wsparcie w ramach PRELUDIUM 17 otrzymały badaczki z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Projekt mgr inż. Moniki Topy pn. „Opracowanie i ocena właściwości fizykochemicznych i mechanicznych nowych fotoutwardzalnych w świetle widzialnym kompozytów polimerowych charakteryzujących się redukcją skurczu polimeryzacyjnego” dostał finansowane w wysokości 209 tys. zł. Nowatorskie badania są odpowiedzią na zapotrzebowanie na innowacyjne fotoutwardzalne materiały kompozytowe otrzymywane przy zastosowaniu źródeł światła typu Vis-LED z zakresu widzialnego, charakteryzujące się obniżonym skurczem polimeryzacyjnym oraz polepszonymi właściwościami mechanicznymi. 208 750 zł otrzymał projekt mgr inż. Agnieszki Kumorkiewicz – „Aktywność biologiczna betalain z Atriplex hortensis var. rubra - znaczenie dietetyczne alternatywnego, jadalnego źródła barwników dla projektowania nowej żywności funkcjonalnej”. Uzyskane wyniki badań będą pomocne w opracowaniu nowej żywności funkcjonalnej w celu uzupełnienia codziennej diety w betalainy, aby zapobiec rozwojowi i progresji zaburzeń sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca, a także chorobom nowotworowym.
 
Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach PRELUDIUM 17 i OPUS 17 można sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.
 
(bk)