Prace badawcze z zakresu fotochemii stosowanej dotyczące sensorów luminescencyjnych, prowadzone przez zespół z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK pod kierunkiem dr inż. Joanny Ortyl, znalazły się wśród 34 polskich osiągnięć, które dzięki wydanej w języku angielskim publikacji pt. „Science in Poland in 34 Snapshots” będą promowane za granicą. Książka została przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02
 
Premiera publikacji odbyła się przy okazji konferencji „Internationability of Polish Science and Higher Education”, która została zorganizowana z okazji dwulecia istnienia NAWA, 26 listopada br. w Warszawie. Uczestniczyło w niej blisko 200 przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych i badawczych, agencji zagranicznych, ambasad i innych jednostek działających w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.
 
„Science in Poland in 34 Snapshots” jest zaproszeniem do spotkania z fascynującym, wielobarwnym światem polskiej nauki i badaczy, zaobserwowanych przy pracy, gdy z autentyczną pasją realizują swoje naukowe cele – napisał we wstępie do książki Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Książka prezentuje – wybrane przez zespół ekspertów – osiągnięcia polskich naukowców i zespołów naukowych oraz infrastrukturę badawczą. Publikacja powstała w ramach projektu „Research in Poland”, którego głównym celem jest promowanie polskiej nauki w międzynarodowym środowisku naukowym. 
 
JOrtylWśród wyróżnionych osiągnięć znalazły się „Luminescent Chemical Sensors as a Source of Information” – prace badawcze z zakresu fotochemii stosowanej dotyczące sensorów luminescencyjnych, opracowywane przez dr inż. Joannę Ortyl wraz z Zespołem Fotochemii Stosowanej (Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK). Tematyka badawcza, którą zajmują się naukowcy należący do zespołu, to m.in. zastosowania sond fluorescencyjnych do monitorowania przebiegu reakcji chemicznych, w tym procesów polimeryzacji i fotopolimeryzacji (np. powłoki fotoutwardzalne), sondy fluorescencyjne do specyficznych zastosowań – badanie właściwości środowiska pomiarowego, nowe akceleratory do procesów polimeryzacji i fotopolimeryzacji, inteligentne sensory molekularne do selektywnej detekcji w chemii i biochemii.
 
Publikacja „Science in Poland in 34 Snapshots” dostępna jest w Internecie. O dokonaniach naukowców z PK można przeczytać na stronach 89-92. 
 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła działalność 1 października 2017 r. Jej misją jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Polityka na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni prowadzona jest m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski i zagranicy. Do zadań NAWA należy również wspieranie indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego, a także pomoc w procesie umiędzynarodawiania oferty programowej uczelni oraz promowania polskiego szkolnictwa wyższego i języka polskiego za granicą.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, dr inż. Joanna Ortyl / fot. Jan Zych