Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior wydał 3 marca 2020 r. nowy komunikat w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-Co V-2 na Politechnice Krakowskiej. Rektor PK, podzielając stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, zobowiązuje wszystkich studentów, doktorantów i pracowników PK do przestrzegania zawartych w komunikacie poleceń i rekomendacji. Nowy komunikat został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej PK oraz w Serwisie Informacyjnym PK.

Władze PK proszą o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronie uczelni, w serwisach GIS i właściwych ministerstw.

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 5


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 3 marca 2020 r.


znak R.0201.24.2020

 

 

 

w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

 

1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 wszelkie wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do/z krajów wymienionych w bieżącym komunikacie dla podróżujących Głównego Inspektora Sanitarnego zostają wstrzymane do odwołania ze skutkiem natychmiastowym.


2. Studenci, doktoranci i pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 7 dni powrócili (lub wrócą po ogłoszeniu niniejszego komunikatu) z krajów wymienionych w komunikacie GIS, są zobowiązani do zdalnego (e-mail) zgłoszenia tego faktu w celu uzyskania zwolnienia z osobistego udziału w pracy (zajęciach) odpowiednio do:

1) dziekanów lub prodziekanów ds. studenckich – studenci i doktoranci,
2) bezpośrednich przełożonych – pracownicy.

Do zgłoszenia dołącza się zdjęcie lub skan dokumentu potwierdzającego pobyt lub podróż.


3. Pracownicy na podstawie złożonego zdalnie do bezpośredniego przełożonego oświadczenia o powrocie z terenów wymienionych w komunikatach służb sanitarnych otrzymają polecenie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy przez okres 14 dni. O rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.


4. Realizacja programu studiów powinna w miarę możliwości odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez dziekanów.


5. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną (Kraków,  ul. Prądnicka 76, tel. 12 254 95 55, telefon alarmowy 667 881 188 w godz. między 15:00 a 7:30 i w weekendy) oraz udać się do właściwego miejscowego oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR). Na terenie Krakowa znajdują się następujące oddziały zakaźne:


1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. M. Jakubowskiego 2,
2) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 66.

Lista oddziałów zakaźnych na terenie Polski dostępna jest pod adresem https://www.gov.pl/attachment/39721311-5455-4146-bb09-1fc685d4436c.

 

6. Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualności i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.


7. Infolinia Politechniki Krakowskiej – tel. 12 628 22 99.

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Jan Kazior