Drukuj
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 27
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 marca 2020 r.
znak R.0201.33.2020
 
w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 405) zarządzam, co następuje:
 
§ 1

Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, określone w załączniku do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi, upływające 1 kwietnia 2020 r. (II rata) oraz 1 maja 2020 r. (III rata), zostają przedłużone odpowiednio do dnia 1 maja 2020 roku i 1 czerwca 2020 r.
 
§ 2

Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, określone w załączniku do Zarządzenia nr 54 Rektora PK z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w Zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi, upływające 15 marca 2020 r., zostają przedłużone do dnia 1 maja 2020 roku.
 
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
    Prorektor ds. Studenckich
 
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
 
 
 
 
Pismo Rektora do Dziekanów Wydziałów Politechniki Krakowskiej
 
 
 
Zarządzenie nr 27 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej