Szanowni Państwo
Dziekani Wydziałów PK
 
 
Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, działając z upoważnienia Rektora PK, ze względu na zaistniałą wyjątkową sytuację, informuję, że na mocy Zarządzenia nr 27 z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej:
 
1) terminy płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych określone w załączniku do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi na dzień:

a) pierwsza rata – w terminie określonym jako pierwszy dzień zajęć w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego,

b) druga rata – w terminie do 1 kwietnia, 

c) trzecia rata – w terminie do 1 maja

przesuwam o miesiąc tj.:

a) pierwsza rata – wg zarządzenia – jest już wniesiona,

b) druga rata – w terminie do 1 maja br., 

c) trzecia rata – w terminie do 1 czerwca br. 

2) terminy płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych określone w załączniku do Zarządzenia nr 54 Rektora PK z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w Zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi na dzień 15 marca 2020 r., zostają przedłużone do dnia 1 maja 2020 r.
 
Równocześnie zwracam się z prośbą o wprowadzenie na Państwa Wydziałach stosownych zmian w zakresie nowych terminów w systemie HMS/dsys.
 
W zależności od rozwoju sytuacji oraz decyzji władz państwowych terminy płatności mogą ulec kolejnemu przedłużeniu.
 
 
 
    Prorektor ds. Studenckich
 
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK