Drukuj

Studenci Politechniki Krakowskiej, którzy w związku z epidemią koronawirusa znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać pomoc z uczelni w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego. O analogiczne wsparcie mogą się starać doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (doktoranci ze Szkoły Doktorskiej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne w formie stypendium). Wnioski o zapomogę można składać drogą elektroniczną (przez system eHMS) do dziekanatu wydziału, na którym student się kształci.

 

 

Podstawą wnioskowania o zapomogę może być np. utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z epidemią koronawirusa. Student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej.

 

Jednorazowa zapomoga, w związku ze skutkami epidemii koronawirusa, będzie wynosić 700 złotych.

 

Wniosek o zapomogę, zgodny z obowiązującym wzorem, należy dostarczyć drogą elektroniczną oraz dołączyć wymagane i wiarygodne dokumenty potwierdzające utratę źródła dochodu przez siebie lub przez najbliższych członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Powód złożenia wniosku o zapomogę należy opisać w punkcie: Opis zdarzenia.

 

Dokumentem potwierdzającym utratę źródła dochodu może być, m.in.:

  1. zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy;
  2. zaświadczenie o utracie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna);
  3. zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną rodziny studenta/doktoranta, co spowodowało utratę źródła dochodu;
  4. itp.

 

Powołanie się przez studenta/doktoranta wyłącznie na wprowadzenie stanu epidemii nie będzie wystarczającym powodem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zapomogę.

 

Możliwe jest także, zgodnie z zaleceniem MNiSW, wydłużenie terminu na uzupełnienie wymaganych dokumentów. Równocześnie MNiSW nie zwalnia uczelni ze stosowania ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie przyznawania świadczeń (czyli nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku i zaświadczeń w formie papierowej, kiedy będzie to już możliwe).

 

 

Jak złożyć wniosek o zapomogę?

 

Po pobraniu ze strony PK lub z pliku umieszczonego w ogłoszeniu dostępnym w systemie eHMS wzoru wniosku, student/doktorant uzupełnia wniosek (powód złożenia wniosku o zapomogę należy opisać w punkcie: Opis zdarzenia), skanuje lub robi zdjęcie i jako załącznik wysyła poprzez pocztę wewnętrzną w eHMS na adres pracownika dziekanatu wskazanego na stronie internetowej wydziału. Załączanie zaświadczeń odbywa się w identyczny sposób.

 

Wydział poda na swojej stronie internetowej dane kontaktowe do pracownika dziekanatu, do którego ma być adresowany wniosek studenta, a w ogłoszeniu dostępnym w eHMS poda dane w takiej formie, jak dokonuje się wyszukiwanie pracownika w systemie  eHMS (tj. nazwisko/imię/drugie imię). Przesłany w powyższej formie wniosek wraz załącznikiem podlega rozpatrzeniu. Wniosek złożony przez doktoranta Wydział przekazuje do Działu Spraw Studenckich.

 

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej przez system eHMS nie zwalnia studenta/doktoranta z obowiązku dostarczenia do uczelni wniosku i zaświadczeń w formie papierowej – oryginalnej, w czasie kiedy będzie już możliwy bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu, pod rygorem zwrotu przez studenta/doktoranta nienależnie pobranego świadczenia.


Wszelkie pytania w sprawie zapomóg należy kierować do właściwych dziekanatów.