200 młodych naukowców zostało laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka. Wśród wyróżnionych osób są doktoranci i pracownicy Politechniki Krakowskiej. Do ministerstwa w okresie od 1 do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło prawie 1800 wniosków o udzielenie stypendium. 
LOGO MNiSW
Stypendia zostały przyznane osobom, które w dniu podjęcia decyzji o udzieleniu finansowego wsparcia, czyli 15 czerwca, były doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadały stopnia doktora lub od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Kwota świadczenia wynosi 5390 złotych miesięcznie i będzie wypłacana przez okres do 3 lat.
 
Nadesłane do ministerstwa wnioski oceniano metodą punktową na podstawie przyjętych kryteriów. Wśród premiowanych osiągnięć znalazły się m.in.: autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej, a także artykułu naukowego wydanego przez wydawnictwo albo opublikowanego przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie; kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego; zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny albo wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie; otrzymanie stypendium zagranicznego. 
 
Stypendium Ministra docenieni zostali młodzi naukowcy z Politechniki Krakowskiej:
 
Minister Wojciech Murdzek wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Wśród 200 laureatów 53 to doktoranci. 
 
Wykaz osób nagrodzonych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: www.gov.pl/web/nauka/200-mlodych-naukowcow-otrzyma-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego
 
(bk)