Dr hab. inż. Jan Jaśkowiec z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej realizuje w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis stypendia naukowe sfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Fulbright Senior Award) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA (Program im. Bekkera). 
 
Na co dzień dr hab. inż. Jan Jaśkowiec pracuje w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym. Zawodowo z Politechniką jest związany od 2003 r. W 2018 r. uzyskał na WIL PK stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Naukowiec specjalizuje się w numerycznym modelowaniu problemów mechaniki ciał stałych. Koncentruje się na symulacjach komputerowych zaawansowanych problemów inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych, m.in.: metody elementów skończonych, bezsiatkowej metody różnic skończonych, rozszerzonej metody elementów skończonych czy też nieciągłej metody Galerkina. 
 
Podczas stypendium zagranicznego, realizowanego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (Department of Civil and Environmental Engineering), dr Jaśkowiec prowadzi intensywne badania w zakresie rozwoju metod obliczeniowych. Wyjazd naukowy był możliwy dzięki dwóm następującym po sobie stypendiom realizowanym w latach 2019-2020. 
 
Pierwsze z nich sfinansowała Komisja Fulbrighta w ramach programu Fulbright Senior Award, umożliwiającego pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy na amerykańskiej uczelni. Może również prowadzić zajęcia dydaktyczne. Kwota stypendium pomaga m.in. pokryć koszty podróży, koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz zakupu pomocy naukowych lub udziału w konferencjach, koszty związane z obowiązkowymi opłatami wymaganymi przez instytucję goszczącą, np. uczelniane ubezpieczenie medyczne, a także umożliwia pobyt rodziny stypendysty w Stanach Zjednoczonych. 
 
Drugie stypendium dr hab. inż. Jan Jaśkowiec otrzymał w I edycji Programu im. Bekkera realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Program im. Bekkera zapewnia finansowanie obejmujące zarówno koszty utrzymania beneficjenta związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i specjalny dodatek. Kwota stypendium może zostać podwyższona, gdy w wyjeździe uczestniczy małżonek beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci. 
 
(bk)