POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta naukowo-dydaktycznego

w Zakładzie Ekonomii, Zarządzania i Marketingu

w Instytucie Ekonomii, Socjologii i Filozofii

na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki

w obszarze nauki społeczne

w dziedzinie nauki społeczne lub ekonomiczne

w dyscyplinie socjologia lub nauki o zarządzaniu

(objęcie stanowiska od 1 października 2014 r.)

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia 2005 r.), z późn. zmianami zwłaszcza wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. nr 84, poz. 455) tzn. posiadają:

  • stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych;
  • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, socjologii pracy, komunikacji społecznej, psychologii społecznej, mediów, zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu;
  • umiejętność płynnej komunikacji w języku angielskim umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych potwierdzone np. certyfikatem, stażem zagranicznym;
  • uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej;
  • umiejętności dydaktyczne umożliwiające sprawne prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych z dziedziny socjologii, nauk o zarządzaniu.


Wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Ponadto spełniają warunki art. 87 Statutu PK z 2011 r.

Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki przy ul. Podchorążych 1, Kraków, tel./fax 12 638 07 28 w terminie do 30 maja 2014 r. następujące dokumenty:

  • podanie;
  • życiorys;
  • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
  • autoreferat;
  • wykaz dorobku naukowego.


Konkurs na Wydziale zostanie zamknięty do 25 czerwca 2014 r. Ostateczna decyzja Rektora PK zostanie podjęta do 15 lipca 2014 r.

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

więcej wiadomości