Uprzejmie informujemy, iż w świetle obowiązującej nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z brakiem możliwości finansowania w ramach własnego funduszu stypendialnego stypendium studentom ostatniego roku studiów drugiego stopnia z tytułu odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, Politechnika Krakowska zaprzestaje od dnia 01.01.2019 r. kierowania ww. studentów na staż, a tym samym przyznawania stypendium z tego tytułu.