Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), student ostatniego roku studiów drugiego stopnia może na zasadach określonych w Statucie uczelni odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymywać, ze środków własnych uczelni, stypendium na zasadach określonych w Statucie. Szczegółowe informacje dla studentów PK zainteresowanych udziałem w stażu znajdują się poniżej: