Przedsiębiorcy, producenci materiałów budowlanych, pracownicy naukowi, architekci, konstruktorzy, instalatorzy, deweloperzy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Co ich łączy? Wszystkie wymienione grupy mogą skorzystać z oferty Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego działającego na Politechnice Krakowskiej. Dzięki realizowanemu w województwie małopolskim projektowi SPIN, firmy i osoby chcące ograniczyć koszty zużycia energii i wdrożyć ekologiczne rozwiązania mają do dyspozycji Małopolskie Centra Transferu Wiedzy. Jednym z nich jest jednostka z Politechniki Krakowskiej. 
 
pobraneMałopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego działa od 2013 r. jako jednostka pozawydziałowa PK podległa prorektorowi ds. nauki. Centrum propaguje ideę budownictwa niemal zeroenergetycznego, prowadząc aktywne działania w zakresie przemian budownictwa w Polsce. Jednostka kieruje swoją ofertę w szczególności do producentów materiałów budowlanych, deweloperów i architektów, a także wszystkich firm, które chcą ograniczyć zużycie energii. MCBE proponuje wykonanie audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej i symulacji energetycznych budynków. Ponadto eksperci Centrum zajmują się doradztwem energetycznym, pomiarami termowizyjnymi, specjalistycznymi obliczeniami oraz weryfikacją dokumentacji projektowej. Przygotowują też badania: szczelności powietrznej budynków, komfortu cieplnego pomieszczeń, jakości powietrza wewnętrznego VOC, współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych. Dyrektorem Centrum jest dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak. 
 
Eksperci MCBE oferują swoim klientom Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego – pierwszy opracowany w Polsce dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię według dyrektyw UE. Certyfikat powstał w wyniku współpracy MCBE z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK, Narodową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Proces certyfikacji jest złożony i polega na weryfikacji projektu architektonicznego (doradztwo projektowe, sprawdzenie najważniejszych parametrów, np. współczynnika przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych), a także przeprowadzeniu badań i pomiarów w istniejącym budynku (termowizja, badanie szczelności, mikroklimatu i jakości powietrza wewnętrznego). MLBE
 
Prace i usługi realizowane przez MCBE wspiera unikatowa placówka badawcza Politechniki Krakowskiej – Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Wyposażono je w specjalistyczny sprzęt do badań nowoczesnych technologii, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacji, a także sprzęt do oceny komfortu cieplnego osób w budynku i mikroklimatu wnętrz. W strukturze budynku MLBE, zlokalizowanego na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24, umieszczono około 3 tys. specjalistycznych czujników, które monitorują 14 stworzonych we wnętrzu stref klimatycznych i energetycznych. Strefy te wyposażono w pracujące niezależnie systemy klimatyzacyjno-wentylacyjne. Pozwala to na ocenę efektywności energetycznej badanych systemów instalacyjnych. 
 
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego bierze udział w realizowanym na terenie Małopolski projekcie SPIN, którego założenia opierają się o funkcjonowanie Centrów Transferu Wiedzy. Model SPIN przeznaczony jest zarówno dla jednostek naukowych (usprawnienie współpracy z przedsiębiorstwami), jak i właścicieli oraz pracowników przedsiębiorstw i innych podmiotów publicznych lub pozarządowych zainteresowanych innowacjami. Z usług w ramach Modelu SPIN mogą skorzystać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę lub filię, oddział czy placówkę na terenie województwa małopolskiego, a także władze samorządowe. Usługi dla małopolskich przedsiębiorców są realizowane w ramach pomocy de minimis. Zainteresowani pokrywają jedynie równowartość podatku VAT od ceny usługi. W ramach projektu SPIN działania w obszarze dotyczącym energii zrównoważonej prowadzą: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini, Towarzystwo Geosynoptyków GEOS. 
 
W sierpniu na stronie internetowej www.malopolska.pl ukazał się artykuł dotyczący działalności Centrów Transferu Wiedzy. W tekście zacytowano m.in. wypowiedź dyrektor MCBE dr inż. Małgorzaty Fedorczak-Cisak na temat współpracy Centrum z przemysłem, technologii budynków szkieletowych z drewna CLT i budowie eksperymentalnych obiektów w Libertowie. 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, budynek Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK / fot. Jan Zych