Drukuj
 
 
1 września 2020 r. rozpoczęła się nowa kadencja władz Politechniki Krakowskiej. Stanowisko rektora objął prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 8 lipca br. został wybrany osiemnastym rektorem PK. Wraz z nim stanowiska na kadencję 2020-2024 obejmują nowi prorektorzy. Rozpoczyna się także 4-letnia kadencja nowego 40-osobowego Senatu PK.
 
WladzePK20202024
 
– Dziękując jeszcze raz za wybór na zaszczytny urząd rektora Politechniki Krakowskiej, chcę zapewnić, że to dla mnie wyróżnienie i zobowiązanie do wytrwałej i oddanej służby na rzecz naszej uczelni i całej jej społeczności – podkreśla prof. Andrzej Białkiewicz, nowy rektor PK. – W trakcie mojej kadencji stawiam na Politechnikę Krakowską jako nowoczesną uczelnię o wysokiej kulturze akademickiej, wykorzystującą potencjał naukowy i dydaktyczny swoich pracowników. Zapewniam o otwartości na dialog i współpracę. Właśnie one są dla mnie kluczem do wydobycia z naszych wspólnych zasobów nowych sił do kontynuowania już rozpoczętych działań prorozwojowych i rozpoczęcia nowych inicjatyw, które – stymulując osobisty rozwój pracowników i studentów PK – zaowocują także pomnożeniem dobra wspólnego
 
ABialkiewiczNowy rektor Politechniki Krakowskiej urodził się w 1954 r. w Czeladzi. Z Politechniką Krakowską jest związany od prawie 50 lat. Studia na Wydziale Architektury ukończył w 1978 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, którym kieruje od 2011 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1987 r. na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. Dysertacja ta stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac naukowo-badawczych i nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w czerwcu 2018 r., a jego książka profesorska dotyczyła zmian użytkowania obiektów sakralnych („Adaptive Reuse of Sacred Buildings”). W dwóch ostatnich kadencjach był prorektorem do spraw ogólnych Politechniki, odpowiedzialnym m.in. za rozwój infrastruktury oraz bazy dydaktycznej i materialnej PK, nadzór nad inwestycjami i remontami uczelni, kreowanie długoterminowych zadań inwestycyjnych, współpracę uczelni z jednostkami samorządowymi i instytucjami zewnętrznymi.
 
Równolegle do pracy badawczej i dydaktycznej na uczelni, prowadził działalność jako architekt, uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce (największa to kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu), na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Równie istotnym kierunkiem jego działań architektonicznych są realizacje konserwatorskie (m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie). Należy do międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO, SKZ. Jest członkiem branżowych organizacji architektonicznych i budowlanych: SARP, MOIA, Rady Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa, a także członkiem Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne.
 
Jako priorytety kadencji prof. Andrzej Białkiewicz wskazuje m.in. takie cele jak: 
– To ambitne zadania, ale realne – podkreśla nowy rektor PK. – Mam nadzieję, że w ich  realizacji pomoże mi perspektywa i doświadczenia architekta. Architekt tworzy teraźniejszość, myśląc o przyszłości i pamiętając o przeszłości. Takie spojrzenie na Politechnikę Krakowską – myślenie o tym, do czego dążymy, ale pamiętając o tym jak ona się wcześniej kształtowała, może być dla nas wszystkich inspiracją. 
 
Początek nowej kadencji władz PK przypada na trwającą wciąż pandemię koronawirusa. Jak zaznacza rektor Białkiewicz przygotowania do nowego roku akademickiego zakładają kształcenie w formule mieszanej – stacjonarno-zdalnej, z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych i specyfiki każdego kierunku studiów. – Będziemy elastycznie reagować na rozwój sytuacji, bezpieczeństwo pracowników i studentów będzie priorytetem – zapowiada. 
 
Wraz z nowym rektorem stanowiska obejmują prorektorzy i pełnomocnik rektora, rozpoczyna się także kadencja nowego Senatu PK. Zgodnie z nowym statutem uczelni zasiądzie w nim 40 senatorów: 20 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni, 10 pozostałych nauczycieli akademickich, 8 studentów i doktorantów, 2 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Członkostwa w Senacie nie można łączyć z pełnieniem funkcji rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, kwestora i członkostwem w Radzie Uczelni.
 
Do kompetencji Senatu należą zadania określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce oraz: opiniowanie wewnątrzuczelnianego algorytmu podziału środków, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności PK, zatwierdzanie uchwał wyborczych podjętych w oparciu o ordynację wyborczą do organów PK, nadawanie godności honorowego profesora PK, podejmowanie uchwał w sprawie nadawania salom wykładowym lub innym obiektom PK imion osób zasłużonych dla PK, wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, dziekana, radę naukową wydziału, radę dyscypliny lub co najmniej pięciu członków Senatu, nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w tych dziedzinach i dyscyplinach, w których PK posiada uprawnienia do ich nadawania i w których nie powołano rad naukowych jako organów uczelni.
 
Skład osobowy Senatu w kadencji 2020-2024 dostępny w BIP
(ms)
 
 
Na zdjęciach, 1) władze Politechniki Krakowskiej w kadencji 2020-2024, od lewej: dr inż. Marek Bauer, dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, rektor prof. Andrzej Białkiewicz, dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, dr inż. Otmar Vogt, prof. Dariusz Bogdał; 2) rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz / fot. Jan Zych