PODSTAWA PRAWNA:

 

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
 • lub znaczącymi osiągnięciami artystycznymi związanymi ze studiami,
 • lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

oraz który spełnił łącznie następujące warunki:

 • w roku akademickim 2022/2023 zaliczył rok studiów,
 • w roku akademickim 2023/2024 uzyskał wpis na kolejny rok studiów.

 

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

 

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

 

Do otrzymania stypendium ministra nie jest uprawniony student posiadający już tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

 

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.
Ww. warunki są weryfikowane z systemem POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

 

We wniosku o stypendium ministra można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2023 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 • w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia – od dnia rozpoczęcia tych studiów,
 • w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia.

 

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra. We wniosku nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

 

Osiągnięcia należy dokumentować w formie pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.


W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 • pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi w edytorze tekstowym,
 • wydrukować,
 • podpisać własnoręcznie,
 • wykonać skan lub zdjęcie i zapisać jako PDF.

 

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego należy:

 • pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi w edytorze tekstowym,
 • zapisać jako PDF,
 • podpisać elektronicznie:
  a. kwalifikowanym podpisem elektronicznym – za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi,
  b. podpisem zaufanym,
  c. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

 

Wstawienie do pliku oświadczenia cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, jpeg, etc.) nie stanowi elektronicznego podpisu tego oświadczenia. Niedopuszczalne jest również podpisywanie oświadczeń za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”.

 

Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 zostaną rozpatrzone przez ministerstwo w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, powinien wystąpić o złożenie wniosku na swoim wydziale do koordynatora odpowiedzialnego za tworzenie wniosków w systemie ZSUN/OSF.

 

INFORMACJE ZE STRONY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI:

 

Dodatkowe informacje na temat zasad ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 

 

Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Składanie wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04)

 

Instrukcja składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów (KONKURS SST04) w systemie OSF

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: