Stypendium ministra dla studentów
za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe
na rok akademicki 2021/2022

 


Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 może być przyznane studentowi, który w roku akademickim 2020/2021 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w roku akademickim 2021/2022 oraz wykazał się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
 • lub znaczącymi osiągnięciami artystycznymi związanymi ze studiami,
 • lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

 

uzyskanymi w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)
 • do dnia 30 września 2021 roku, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.


Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.


Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


Student ubiegający się o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia, powinien wystąpić na swoim wydziale o złożenie wniosku do koordynatora odpowiedzialnego na wydziale za tworzenie wniosków dla poszczególnych studentów w systemie ZSUN/OSF.

 

 

Materiały ze strony MNiSW:

 

Szczegółowa instrukcja składania wniosków


Oświadczenie studenta


Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy


Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów

 

Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendium MEiN dla studentów na rok 2021/22

 

 
Dodatkowe informacje na temat zasad ubiegania się o stypendium ministra: