13,5 tys. studentów i doktorantów, w tym ponad 4 tys. przyjętych na I rok studiów, rozpoczęło nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Uroczystą inaugurację poprowadził nowy rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz, pierwszy w historii Politechniki architekt na tym stanowisku. – Będziemy podnosić poziom badań naukowych i kształcenia, aby być nowoczesną szkołą wyższą, rozpoznawalną w światowej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W tym sensie kadencja, którą rozpoczynamy, będzie czasem kontynuacji marzeń i planów moich poprzedników – zapowiedział w przemówieniu inauguracyjnym nowy rektor PK. Podczas uroczystości pojawiły się wątki nawiązujące do jubileuszu 75-lecia Politechniki Krakowskiej  z powodu pandemii koronawirusa nie udało się go świętować w maju. Także inauguracja miała skromniejszą formę, wzięła w niej udział ograniczona liczba gości, nie było tradycyjnego pochodu senatorów. Uroczystość była transmitowana w Internecie. 

 

 

Priorytety pierwszego rektora-architekta
 

inau2– Mam nadzieję, że spojrzenie i doświadczenie architekta pomoże mi w prowadzeniu uczelni do dalszego rozwoju. Architekt tworzy teraźniejszość, myśląc o przyszłości i pamiętając o przeszłości. Tak patrzę na naszą uczelnię – myślę o tym, gdzie dziś jesteśmy, do czego dążymy, ale też pamiętam skąd czerpiemy – mówił w przemówieniu inauguracyjnym prof. Białkiewicz, wychowanek uczelni, związany z nią od blisko 50 lat. Jak podkreślił, najbliższym celem dla Politechniki jest uzyskanie wysokich ocen dorobku dyscyplin naukowych w ich przyszłorocznej ewaluacji. – Nasza uczelnia przeszła reformy, które mają w tym pomóc. Działamy w nowej strukturze z ośmioma wydziałami, każdy z wiodącą dyscypliną naukową. Mamy również nowy system kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej. Pierwszą inicjatywą, którą podjęliśmy w rozpoczętej właśnie kadencji, jest powołanie Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. Nowa jednostka pozawydziałowa będzie służyć naszym naukowcom pomocą przy sporządzaniu wniosków o projekty badawcze oraz opracowywaniu wysoko punktowanych artykułów naukowych – zapowiedział nowy rektor PK.


Wśród priorytetów kadencji wymieniał także m.in. kształcenie oparte na wizjonerskich programach nauczania, dostosowanych do zmieniających się trendów gospodarki, poszerzenie oferty studiów o nowe kierunki, w tym te o profilu praktycznym i prowadzone w języku angielskim, rozbudowę nowoczesnych technik dydaktyki i komunikacji ze studentami, jeszcze bardziej aktywny udział politechnicznych ekspertów w relacjach z otoczeniem gospodarczym, samorządowym i akademickim. Celem władz nowej kadencji będzie też dalsze wzmacnianie naukowej i dydaktycznej współpracy międzynarodowej, zwiększenie roli profesorów wizytujących i ekspertów zagranicznych w działalności badawczej i publikacyjnej PK. Rektor Białkiewicz zapowiedział duże inwestycje infrastrukturalne – w najbliższych dniach rusza budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, w którym prowadzone będą m.in. badania dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast. Ambicją nowych władz PK jest także, by każdy wydział uczelni miał swoją siedzibę, co oznacza rozpoczęcie działań służących budowie siedzib dla Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. – Czekają nas dalsze zmiany, które będą służyć współczesności i przyszłości Politechniki Krakowskiej. To ambitne, ale realne plany – podsumował rektor PK.


Zwracając się do studentów I roku wyjaśniał działania uczelni w czasie trwającej wciąż pandemii: –Troska o wasze bezpieczeństwo zmusiła nas do prowadzenia kształcenia w tym semestrze w formule mieszanej – stacjonarno-zdalnej. Ale wierzymy, że to krótkotrwałe ograniczenie. Technologia, która będzie nas wspierać w prowadzeniu zajęć, nie zmieni jednej z najważniejszych idei uniwersytetu – wagi relacji mistrz – uczeń. Technologia nie zastąpi też kontaktów i inspiracji rówieśniczych, w których uczycie się ważnych dla inżyniera umiejętności, choćby grupowej pracy czy przywództwa. Bez względu na to, na co pozwolą okoliczności, będziemy wspierać Was nie tylko w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, ale też w rozwijaniu pasji pozainżynierskich.

 inau13  inau3  inau4
 
 
Podsumowanie 4 lat zmian
 inau12

Przemówienie nowego rektora poprzedziło wystąpienie prof. Jana Kaziora, który symbolicznie przekazał insygnia władzy i podsumował 4 lata swojej kadencji rektorskiej. – To był czas wielu zmian. Niewątpliwie największym wyzwaniem była reforma szkolnictwa wyższego, bo nowa ustawa o szkolnictwie wyższym dotyczyła kluczowych obszarów działalności uczelni – ustroju, finansowania, zakresu autonomii, sposobu zarządzania. Wymusiła przygotowanie nowego statutu oraz wielu nowych przepisów wewnętrznych, ale także zmian organizacyjnych na uczelni – wymieniał prof. Kazior.


Ustępujący rektor przypomniał zainicjowane podczas minionej kadencji programy finansowego wsparcia liderów naukowych wśród pracowników i studentów I roku studiów oraz szeroki plan działań projakościowych dedykowanych kształceniu, rozwojowi kompetencji pracowników i studentów i wsparciu zarządzania uczelnią. Politechnika uzyskała na nie ponad 52 mln zł dofinansowania ze środków europejskich. Dzięki tym środkom powstały m.in. Centrum e-Edukacji i FutureLab, służące rozwojowi e-learningu i studenckiej innowacyjności. Prof. Kazior przypomniał też inwestycje infrastrukturalne oraz inicjatywy służące umiędzynarodowieniu uczelni. W Chinach wystartowała właśnie Międzynarodowa Szkoła Inżynierii. To wspólne przedsięwzięcie Politechniki Krakowskiej, Politechniki Białostockiej i Tianjin Chengjian University (TCU), które będą w niej razem kształcić chińskich studentów na kierunkach architektura i budownictwo.

 
  
Zobacz: Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21 na PK
 

 

Nagrody i odznaczenia

 

Podczas inauguracji odznaczenia państwowe i medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom PK wręczyli wicewojewoda małopolski Józef Leśniak oraz małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer. Wręczono też nagrody za osiągnięcia naukowe wyróżniającym się młodym naukowcom. Laureatem Nagrody II stopnia im. Prof. Zbigniewa Engela został dr inż. Tomasz Majka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (za cykl prac opublikowanych w latach 2017-2019, dotyczących tematyki kompozytów polimerowych, w tym kompozytów z udziałem biopolimerów i polimerów inżynierskich). Nagrodą I Stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej została wyróżniona inż. Klaudia Złotowska, studentka studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Kapituła Fundacji Rodziny Engelów ustanowiła w ubiegłym roku także nowe wyróżnienie – Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela „Profesor – Senior” dla emerytowanych profesorów za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Laureatem nagrody został w tym roku prof. Józef Nizioł, dr h.c. multi, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencjach: 1990-1993 i 1993-1996.

 inau15  inau16  inau5


Uroczyście immatrykulowano najlepszych kandydatów w tegorocznej rekrutacji na PK. Wykład pt. „Refleksje na temat powstania Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w 75-lecie jej istnienia” wygłosił prof. Kazimierz Flaga, dr h.c. multi, rektor PK w kadencjach: 1996-1999 i 1999-2002. Odbyła się także premiera filmu jubileuszowego, autorstwa absolwentów PK. To losy wychowanków uczelni miały być w maju motywem przewodnim obchodów jubileuszu uczelni. Przygotowane z tej okazji gala w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i koncert z udziałem wybitnych wychowanków PK, m.in. Jana Kantego Pawluśkiewicza i Sebastiana Karpiela-Bułecki nie mogły się odbyć z powodu pandemii.

 inau7  inau8  inau9
 inau11  inau6  inau10
 
 
Rok akademicki przy specjalnych środkach bezpieczeństwa

 

W rozpoczętym właśnie roku akademickim na 8 wydziałach PK i 32 kierunkach studiów kształcić się będzie blisko 13,5 tys. studentów i doktorantów, z tego ponad 4 tys. na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. W letniej rekrutacji największą popularnością cieszyły się kierunki z grupy IT: informatyka, informatyka stosowanainformatyka w inżynierii komputerowej oraz odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, architektura, budownictwo. Nowościami w ofercie były geoinformatyka i matematyka stosowana. Ze względu na pandemię kształcenie w semestrze zimowym odbywać się będzie w formule mieszanej – stacjonarno-zdalnej. Obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa w budynkach dydaktycznych (w niektórych testowane są bramki do pomiaru temperatury autorstwa wynalazców PK) i akademikach uczelni. Wprowadzono specjalne procedury dot. zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i kształcenia oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem.

 
 
(mas)
Na zdjęciach, inauguracja roku akademickiego 2020/21 na PK / fot. Jan Zych