Wpisem do Złotej Księgi Wychowanków wyróżnieni zostali kolejni absolwenci Politechniki Krakowskiej. 2 października br. odbyła się uroczystość, podczas której do grona Złotych Wychowanków dołączyli: Barbara Kopczyńska, Wawrzyniec Kuc, Rafał Kukla, Sławomir Olejnik, Zbigniew Śliwiński, Nguyen The Thao i Aleksander Wodyński.
 
Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków PK. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem absolwentów uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater.
 
Stowarzyszenie Wychowanków PK wyłania kandydatów spełniających wszystkie formalne kryteria do wpisu, zwołuje Kapitułę Złotej Księgi, która podejmuje ostateczną decyzję o wyborze laureatów oraz organizuje uroczystości wręczenia tytułu osobom nagrodzonym.
 
2 października, po inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej, w Sali Senackiej odbyła się uroczystość wpisu do Złotej Księgi Wychowanków PK. 
 
zk2 zk1 zk3 zk4
 
Laureatami XXII edycji Złotej Księgi zostali:
 
Barbara Kopczyńska (absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, obecnie: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 
zk6Tytuł magistra inżyniera uzyskała w 1986 r. W latach 1987-2006 była zatrudniona w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. W 2000 r. obroniła pracę doktorską pt. „Kształtowanie zasobów wodnych zlewni Małej Wisły warunkujące rozwój obszaru” i otrzymała stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. 
 
W 2006 r. rozpoczęła współpracę z Inwestorem Centrum Handlowego Bonarka City Center w Krakowie. Odpowiadała za opracowanie koncepcji, a następnie przeprowadzenie skomplikowanego procesu rekultywacji terenu po byłych Zakładach Chemicznych „Bonarka” w Krakowie. Od 2008 r., jako członek zarządu Roland Investments sp. z o.o., była współodpowiedzialna za realizację centrum handlowego. Od 2002 r. piastuje stanowisko prezesa firmy EGM S.A., która realizuje projekty w branży wydobywczej i przeróbki minerałów. Do głównych przedsięwzięć należy m.in. projekt „Green field”, obejmujący udokumentowanie oraz uzyskanie koncesji na eksploatację złoża wapieni jurajskich w Wierzbicy (woj. świętokrzyskie). W roku 2010 rozpoczęta została budowa nowoczesnego zakładu wapienniczego w pobliżu kopalni, składającego się z przemiałowni, pakowni oraz obiektów magazynowych. Barbara Kopczyńska nadal kieruje zespołem rozwijającym ten zakład pod kątem implementacji nowych technologii oraz wprowadzania na rynek innowacyjnych wapiennych produktów do różnych branż. Działalność ta odbywa się w ramach utworzonego przy zakładzie Centrum Badawczo-Rozwojowego.
 
zk5Drugim istotnym projektem spółki EGM jest przygotowanie i realizacja inwestycji polegającej na zagospodarowaniu wód mineralnych ze złoża „Mateczny” w Krakowie. W ramach projektu od 2020 r. budowany jest w Parku Matecznym obiekt pijalni i rozlewni. 
 
W ramach realizowanych projektów, Barbara Kopczyńska współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym z Instytutem Chemii  i Technologii Organicznej WIiTCh PK oraz Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa WIŚiE PK. 
 
Barbara Kopczyńska w 2003 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2009 r. otrzymała tytuł generalnego dyrektora górniczego I stopnia. W 2018 r. została wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla górnictwa RP”. Od 2014 r.  jest wiceprezesem Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.
 
 
Wawrzyniec Kuc (absolwent Wydziału Architektury)
 
zk7Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ukończył w 1988 r. Był trzykrotnym laureatem konkursu Primus Inter Pares, a za swoją działalność naukową i społeczną uhonorowano go Medalem Mikołaja Kopernika. W 2019 r. otworzył przewód doktorski na WA PK.
 
Po ukończeniu studiów Wawrzyniec Kuc rozpoczął własną działalność gospodarczą w obszarze architektury i systemów komputerowych. Realizowane przez niego przedsięwzięcia zostały docenione – otrzymał m.in. Medal 40-lecia ACK CYFRONET AGH za wspieranie rozwoju nowoczesnej i specjalistycznej bazy lokalowej (2013), trzy nagrody Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa PZiTB w konkursach Budowa Roku, a także wyróżnienie honorowe Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP (1998). 
 
Oprócz wyzwań zawodowych, Wawrzyniec Kuc spełnia się także na niwie edukacyjnej i społecznej. Organizuje autorskie wykłady, spotkania i wystawy fotograficzne. Inicjuje oraz koordynuje ambitne projekty naukowo-sportowe. Słynie także z realizowanych przez siebie ekstremalnych samochodowych wypraw naukowo-krajoznawczych (To Heart of Asia Expedtion 2012, One Kiss of Arctic 2014 oraz MOBIUS Eurasian Arctic Challenge 2016).zk8
 
Na uwagę zasługuje również zainicjowany przez niego oraz i kolarza Valerjana Romanovskiego Projekt VR. W ramach tego przedsięwzięcia, pod naukowym patronatem Politechniki Krakowskiej, duet ten przeprowadził m.in. projekty Guinness Bike Record in Yakutia (2017), Oswajamy Mróz (2018 i 2019), a także Coldman 2020. Inicjatywy Projektu VR służą do wypracowania procedur bezpieczeństwa i wsparcia technicznego, gwarantujących przeżycie człowieka przy długotrwałej ekspozycji na niskie temperatury.
 
Warto także zaznaczyć, że Wawrzyniec Kuc przy swoich licznych przedsięwzięciach, skutecznie rozpowszechnia ideę rejestracji dawców komórek macierzystych, wspierając tym samym działalność międzynarodowej Fundacji DKMS.
 
 
Rafał Kukla (absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej)
 
zk10W 2000 r. rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W grudniu 2005 r. obronił tytuł magistra inżyniera na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcje budowlano – inżynierskie. W trakcie nauki angażował się w pracę Samorządu Studenckiego, pełniąc m.in. funkcję delegata do Senatu PK. Na czwartym roku studiów podjął pracę na stanowisku inżyniera budowy w firmie budowlanej w Krakowie. Po ich ukończeniu kontynuował edukację na Politechnice w trybie podyplomowym. 
 
W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem Pedagogiczne Studium Podyplomowe w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, uzyskując uprawnienia nauczyciela. Jest także absolwentem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy realizowanego w Centrum Jakości Politechniki Krakowskiej. W grudniu 2006 r. pozytywnie zdał egzamin państwowy, uzyskując pełne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w branży konstrukcyjno-budowlanej.
 zk9
W latach 2006-2014 pracował społecznie jako radny Rady Powiatu Gorlickiego. W wyborach samorządowych w latach 2014 i 2018 był wybierany na stanowisko burmistrza Miasta Gorlice. W 2019 r. objął dodatkowo funkcję przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. 
 
Za swoje osiągnięcia, Rafał Kukla został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W 2016 r. przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wyróżnili go odznaką „Przyjaciel Dziecka” za pracę społeczną dla dobra najmłodszych. W 2018 r. został laureatem nagrody „Osobowość roku 2018” w plebiscycie Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej w kategorii „Samorząd i społeczeństwo lokalne – powiat gorlicki”. 
 
 
Sławomir Olejnik (absolwent Wydziału Mechanicznego)
 
zk12Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 2012 r. Swoją działalność na rzecz Politechniki Krakowskiej rozpoczął już jako student. Pełnił funkcję członka Senatu PK, Rady Wydziału Mechanicznego oraz Rady Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej. Był także zastępcą przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PK oraz przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego PK. zk11
 
Sławomir Olejnik działał na rzecz politechnicznego Samorządu Studenckiego, prowadząc m.in. szkolenia dla młodszych kolegów. Udzielał się także jako mentor – w 2018 r. wziął udział w realizowanym na rzecz Politechniki Krakowskiej przez SWPK oraz spółkę celową INTECH PK programie mentoringowym „Don’t Stop Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”. Zdobyte doświadczenia pozwoliło mu na założenie firmy szkoleniowo-doradczej, która świadczy nowatorskie w skali kraju działania rozwojowe na rzecz środowiska studenckiego. 
 
 
Zbigniew Śliwiński (absolwent Wydziału Architektury)
 
zk14Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej rozpoczął w 1959 r. Dyplom magistra inżyniera otrzymał w 1965 r. W 1968 r. ukończył studium specjalne w zakresie urbanistyki przy Wydziale Architektury PK.
 
W latach 1965-1970 pracował na stanowisku powiatowego urbanisty w Brzesku, by następnie objąć posadę inspektora w Wojewódzkim Wydziale Budownictwa i Architektury w Krakowie. Na początku 1972 r. rozpoczął pracę na stanowisku architekta miejskiego w Zakopanem. Swoje obowiązki piastował przez sześć lat, po czym został zatrudniony jako pracownik dydaktyczny w Pracowni Regionalnej PK w Zakopanem. W okresie 1990-1993 pełnił obowiązki architekta Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. W 1968 r. został członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.
 
W 1994 r. Zbigniew Śliwiński otworzył własną pracownię projektową, którą z powodzeniem prowadzi do dziś. W obszarze jego działalności pozostają przede wszystkim obiekty usługowe, pensjonaty, hotele, budynki szkolne i sportowe, m.in. DW Hutnik, DW Jurek, Hotel Dwór Karolówka. Na swoim koncie ma także remonty zabezpieczające oraz przebudowy obiektów zabytkowych (m.in. Willa Oksza, Willa Jurek, Dom Pracy Twórczej Politechniki Krakowskiej w Zakopanem czy klasztor oo. Bernardynów w Zakopanem). zk13
 
Za swoją działalność zawodową w obszarze architektury, Zbigniew Śliwiński został odznaczony Złotą Odznaką za Zasługi dla Zakopanego oraz Województwa Nowosądeckiego.
 
Oprócz obowiązków zawodowych, mierzy się również z wyzwaniami obywatelsko-społecznymi. W 1984 r. został radnym miejskim w Zakopanem, a w latach 1988-1990 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej. Działał także w Tatrzańskim Towarzystwie Kulturalnym oraz w Lidze Ochrony Przyrody.
 
Hobby Zbigniewa Śliwińskiego jest piłka nożna. Był piłkarzem w Klubie Sportowym Cracovia, a po odwieszeniu butów na kołek został członkiem Rady Seniorów KS Cracovia. 
 
 
Nguyen The Thao (absolwent Wydziału Architektury)
 
ksigaStudiował na Wydziale Architektury w latach 1970-1976. Swoją edukację kontynuował, zdobywając na Universite Libre de Bruxelles tytuł Master in public management and economics, a na wietnamskim National Economics University obronił tytuł Doctor of Philosophy in Economics.
 
W latach 1977-1993 pracował w Ministerstwie Budownictwa Wietnamu. Pełnił tam funkcję kierownika, a następnie dyrektora przedsiębiorstwa budowlanego przy Ministerstwie Budownictwa Wietnamu. W okresie 1993-1997 zajmował stanowisko dyrektor Departamentu Budownictwa Prowincji Ha Bac, by następnie objąć posadę zastępcy przewodniczącego Komitetu Ludowego Prowincji Ha Bac. 
 
Przez dziesięć lat (1997-2007) zajmował stanowisko zastępcy przewodniczącego Komitetu Ludowego Prowincji Bac Ninh, a także przewodniczącego Komitetu Ludowego Prowincji Bac Ninh (Prezydent Prowincji). Piastował również funkcję sekretarza prowincjonalnego Komitetu Partii oraz przewodniczącego Rady Ludowej Prowincji Bac Ninh. Lata 2007-2015 to kadencja przewodniczącego Komitetu Ludowego miasta Hanoi (prezydent miasta Hanoi). W latach 2001-2011 poseł na Sejm (Zgromadzenie Narodowe), a także przewodniczący poselskiej Grupy Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej, którą to funkcję sprawował przez dwie kadencje. Dzięki powierzanym mu stanowiskom mógł m.in. rozpowszechniać wiedzę o Polsce, wspierać współpracę między Wietnamem a Polską, a także zachęcać wietnamską młodzież do studiowania na polskich uczelniach.
 
Obecnie Nguyen The Thao jest prezesem Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej. Swoje działania koncentruje na inicjowaniu współpracy między miastem Hanoi i Politechniką Krakowską w dziedzinie ochrony środowiska i zabytków, a szczególnie w kwestii walki z zanieczyszczeniami powietrza w Hanoi.
 
Za swą zawodową oraz społeczną działalność Nguyen The Thao był wielokrotnie nagradzany. Z ważniejszych wietnamskich wyróżnień z pewnością należy wymienić: państwową nagrodę w dziedzinie architektury dla autora projektu Centrum Kultury Kinh Bac miasta Bac Ninh (2010), Medal Pracy pierwszej klasy (2011) oraz Medal Niepodległości pierwszej klasy (2016). Także i polskie władze doceniły zasługi Nguyen The Thao, wręczając mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2010), a także Odznakę Honorową Bene Merito Ministerstwa Spaw Zagranicznych RP (2015).
 
 
Aleksander Wodyński (absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, obecnie: Wydział Inżynierii Lądowej)
 
zk16Prof. dr hab. inż. Aleksander Wodyński w 1967 r. podjął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej i ukończył je w 1973 r. z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego, specjalność budownictwo miejskie i przemysłowe.
 
1 maja 1973 r. został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Budownictwa i Inżynierii Wydziału Geodezji Górniczej na Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1980 r. obronił na Politechnice Krakowskiej pracę doktorską pt. „Osiadanie obiektów posadowionych na podłożu pylastym”. W 1992 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ powolnych i długotrwałych deformacji powierzchni na zagrożenie zabudowy” uzyskał tytuł doktora habilitowanego na AGH. W latach 1999-2009 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa AGH. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2009 r. Od tego czasu jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2008-2015 był kierownikiem Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.
 
Główne kierunki badań prowadzonych przez Aleksandra Wodyńskiego to problematyka zużycia technicznego i trwałości obiektów budowlanych w niekorzystnych warunkach środowiskowych, przede wszystkim oddziaływań górniczych (deformacje powierzchni  i wstrząsy górnicze) oraz środowiska przemysłowego. Efektem tych badań jest autorstwo lub współautorstwo około stu publikacji naukowych, czterech projektów badawczych KBN oraz ponad dwustu prac naukowo-badawczych i ekspertyz dla przemysłu. Wyniki badań przedstawiono na ponad 50 konferencjach naukowych i naukowo-technicznych.
 zk15
Promotor w trzech zakończonych przewodach doktorskich. Recenzent w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i doktorskich oraz wnioskach o nadanie tytułu profesora. Autor recenzji siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek komitetów naukowych kilkunastu konferencji naukowych i naukowo-technicznych oraz wydziałowych komisji ds. przewodów habilitacyjnych i doktorskich, a także wniosków profesorskich.
 
Najważniejsze dokonania w zakresie dydaktyki to opracowanie programów i prowadzenie wykładów z kilkunastu związanych z budownictwem przedmiotów na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
 
Członek stowarzyszeń zawodowych i naukowych, m.in.: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (od 1977), Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym (2010-2014), sekcji Środowiska Górniczego, Ekologii i Terenów Pogórniczych Polskiej Akademii Nauk (2007-2010), a także rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w specjalności ,,Budownictwo w rejonach górniczo-zagrożonych" (1985-2000). Posiada uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Srebrną (2004) i Złotą (2008) Odznaką Honorową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa NOT. Aleksander Wodyński dał się również poznać jako wytrawny brydżysta – swoją bogatą karierę zwieńczył tytułem Mistrza Krajowego.
 
 
Fot. Jan Zych