ZARZĄDZENIE NR 109

REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 19 października 2020 r.

znak R.0201.125.2020
 
w sprawie funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Kraków dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem MNiSW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1835) zarządzam, co następuje:
 
§ 1

1. Kształcenie na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia prowadzone jest w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2. Zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów I i II stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednio: dziekani, prorektorzy lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK.
 
3. W przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zastosowanie mają zasady dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa w Zarządzeniu nr 97 Rektora PK z dnia 24 września 2020 r., z późn. zm. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
 
 
§ 2

1. Zakazuje się organizowania na terenie Politechniki Krakowskiej wszelkich konferencji, sympozjów, imprez kulturalnych. 
 
2. Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziału, komisji i innych ciał kolegialnych odbywają się zdalnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
3. W przypadku gdy liczba uczestników zebrania jest mniejsza lub równa 10, zebranie może być przeprowadzone w formie stacjonarnej, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa.
 
 
§ 3

 
2. Kierownikom jednostek organizacyjnych zaleca się powierzanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi wykonywania obowiązków w trybie pracy zdalnej, o ile spełnione są następujące warunki:
 
1) zadania określone w zakresie obowiązków pracownika mogą być wykonywane zdalnie i taki tryb pracy nie wpłynie na efektywność wykonywanych przez niego zadań,
 
2) zapewniona jest ciągłość funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz zapewniona jest obecność na terenie uczelni pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, 
 
3) zapewniona jest łączność telefoniczna i mailowa z pracownikiem pracującym w trybie pracy zdalnej, 
 
4) zapewniona będzie ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo dokumentów papierowych i bezpieczeństwo IT. Powierzenie pracy zdalnej wymaga zgody przełożonego wyższego szczebla.
 
 
§ 4

1. Przepisy niniejszego zarządzenia obowiązują w okresie objęcia miasta Kraków dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych, o których mowa w § 29 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, z późn. zm.).
 
2. Traci moc Komunikat nr 12 Rektora PK z dnia 16 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Krakowa dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych.
 
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2020 r.
 
 
                                                                                                 R E K T O R
  
                                                                         prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz