Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM, skierowanego do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora. Wśród beneficjentów przyznanych środków są młodzi naukowcy z Politechniki Krakowskiej. 
 
 
logo poziom
 
 
Na realizację projektów w ramach dwóch czołowych konkursów NCN – PRELUDIUM i OPUS – badacze otrzymają ponad 487 mln zł. Projekty zgłoszone do finansowania w konkursach Narodowego Centrum Nauki mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wnioski w każdej z tych dziedzin ocenia zespół ekspertów składający się zarówno z polskich, jak i zagranicznych naukowców. To właśnie na podstawie ich oceny zapada decyzja o tym, które ze zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają środki pieniężne na realizację. 
 
PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można ubiegać się o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób – w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W 19. edycji PRELUDIUM zostały złożone 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł, z których grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł. Wśród nich są naukowe przedsięwzięcia młodych naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. NCN dofinansuje kwotą 209 040 zł projekt realizowany przez mgr inż. Wiktorię Tomal pn. „Synteza i badania spektroskopowe nowych rozpuszczalnych w wodzie fotoinicjatorów wolnorodnikowych dedykowanych do otrzymywania mikrofabrykowanych struktur hydrożelowych jako pozakomórkowej matrycy do biodruku 3D w świetle widzialnym”. Wsparcie finansowe w wysokości 209 880 zł otrzyma też mgr inż. Przemysław Zaręba, kierownik projektu „Nowe ligandy receptora 5-HT6 z grupy sulfonamidowych pochodnych cyklicznych aryloguanidyn w leczeniu glejaków wielopostaciowych”. 
 
Podstawowym celem badań prowadzonych pod kierunkiem mgr inż. Wiktorii Tomal jest opracowanie, zbadanie oraz przetestowanie pod kątem aplikacyjnym nowych fotoinicjatorów rodnikowych. Projekt służy wypełnieniu luki badawczej dotyczącej rozpuszczalnych w wodzie inicjatorów rodnikowych, które efektywnie inicjowałyby procesy fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego, a dodatkowo nie wykazywałyby toksyczności. Nowe fotoinicjatory można skutecznie wykorzystywać do otrzymywania mikrofabrykowanych struktur hydrożelowych jako pozakomórkowej matrycy do biodruku 3D. 
 
Przedsięwzięcie naukowe, którym kieruje mgr inż. Przemysław Zaręba, ma wspomóc leczenie glejaków wielopostaciowych – najczęściej występujących nowotworów mózgu. Badania wykazały, że stymulujący wpływ na wzrost kilku rodzajów ludzkich linii rakowych ma serotonina. Szczególnie silnie stymulujący wpływ serotoniny na wzrost komórek zaobserwowano w przypadkach glejaków wielopostaciowych. Selektywne zabijanie populacji komórek rakowych bez wpływu na normalne tkanki stanowi wyzwanie dla farmakoterapii ukierunkowanej na receptor serotoninowy. Projekt Przemysława Zaręby obejmuje opracowanie nowej grupy niskozasadowych arylosulfonamidowych pochodnych cyklicznych aryloguanidyn jako niestandardowych ligandów receptorów serotoninowych. Opracowana grupa zostanie poddana badaniom powinowactwa do receptorów serotoninowych, aktywności przeciwnowotworowej w stosunku do kilku linii glejaka wielopostaciowego, poszerzonym badaniom hepatotoksyczności oraz stabilności metabolicznej.
 
Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki
 
(bk)