Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz 4 grudnia 2020 r. wydał zarządzenie w sprawie powołania dziekanów na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Wydanie zarządzenia w tej sprawie poprzedziły – wymagane statutem PK – procedury wyłaniania kandydatów na dziekanów oraz opiniowania kandydatur przez społeczności wydziałów. 23 grudnia rektor PK powołał zaś nowych prodziekanów wydziałów.

 

Powołania do pełnienia funkcji dziekanów otrzymali: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK (dziekan Wydziału Architektury), dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji), dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK (dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej), dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK (dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki), dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK (dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK (dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej), prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (dziekan Wydziału Mechanicznego).

 

 

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PKDr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK urodziła się w Krakowie. W 1994 r. ukończyła studia na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Swoją dalszą karierę naukową związała z PK, gdzie w 2001 r. uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy pt. „O czasie w architekturze”. Habilitację otrzymała w 2016 r. za monografię pt. „Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru”. Rozprawa została wyróżniona nagrodą ministra infrastruktury. Główne zagadnienia, którymi prof. Kozień-Woźniak zajmuje się w swojej pracy naukowej, dotyczą kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, teatralnych i kultury. Jak podkreśla, działalność naukowa oraz twórcza praca zawodowa mają ścisły związek z pracą dydaktyczną i popularyzatorską.

 

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK pracuje w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 2005-2012 pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktyki. Zasiadała w Senacie Politechniki Krakowskiej (2005-2016), a w latach 2015-2016 w Radzie Związku Uczelni InnoTechKrak. Przewodniczy Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie architektury. Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Należy do zespołu „Theatre and Architecture” w International Federation for Theater Research. Nowa dziekan będzie pierwszą kobietą na  tym stanowisku w historii WA PK. 

 

W wolnych chwilach dziekan Wydziału Architektury oddaje się swojej pasji – narciarstwu.

 

Na stanowiska prodziekanów WA powołani zostali: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK, dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK. 

 

 

Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
 

Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PKDr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK urodził się w 1984 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2012 r. zdobył tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora uzyskał również na AGH za rozprawę doktorską pt. „Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego”, którą obronił z wyróżnieniem w 2016 r. Habilitację uzyskał w 2020 r. na Politechnice Śląskiej (rozprawa pt. „Rozwój metod uczenia maszynowego bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji”). Do zainteresowań badawczych prof. Pawła Pławiaka należą: metody uczenia maszynowego (w tym metody inteligencji obliczeniowej), uczenie zespołowe, uczenie głębokie, obliczenia ewolucyjne, klasyfikacja i rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie i analiza sygnałów, analiza i eksploracja danych, technologia sensorowa oraz biocybernetyka i medycyna.

 

Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. pracuje na Politechnice Krakowskiej od 2013 r. Pełnił funkcję zastępcy kierownika Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Należy do zespołu doradczego MEiN do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pracuje w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Jest także redaktorem czasopisma naukowego „PLOS ONE”.

 

Prof. Pławiak ma liczne zainteresowania pozanaukowe. W wolnym czasie biega, gra w piłkę i tenisa. Lubi też szachy oraz gry planszowe. Nie stroni od filmów i seriali.

 

Na stanowiska prodziekanów WIiT powołani zostali: dr Marek Malinowski, dr inż. Daniel Grzonka. 

 

 

Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
 

Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PKDr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK urodził się w 1972 r. w Grybowie. Jest absolwentem kierunku elektrotechnika (specjalność: automatyka) na Politechnice Krakowskiej. 20 lipca 2005 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Diagnostyka silników indukcyjnych metodami sztucznej inteligencji”. Podstawą nadania habilitacji był cykl 18 publikacji powiązanych tematycznie, zatytułowany „Opracowanie i weryfikacja skutecznych metod i algorytmów diagnostycznych dla oceny stanu technicznego maszyn prądu przemiennego”. Do zainteresowań badawczych prof. Sułowicza należy: akwizycja danych, diagnostyka uszkodzeń maszyn i napędów elektrycznych, sieci neuronowe, logika rozmyta, pomiary i analiza danych, diagnostyka procesów przemysłowych.

 

Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK jest zatrudniony na Politechnice Krakowskiej od października 2002 r. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii. Należy do organizacji IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Jest prezesem Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 75 przy Politechnice Krakowskiej.

 

Pasją – nie tylko zawodową – prof. Sułowicza jest informatyka, zwłaszcza zastosowanie metod sztucznej inteligencji w różnych obszarach techniki. W wolnych chwilach dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej nie stroni od sportu.

 

Na stanowiska prodziekanów WIEiK powołani zostali: dr inż. Bartosz Rozegnał, dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK, dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK, dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK. 

 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
 

prof. Andrzej SzarataProf. dr hab. inż. Andrzej Szarata urodził się w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. W 1999 r. ukończył – jako jeden z najlepszych absolwentów – Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budowa dróg i autostrad. W 2006 r. obronił na Politechnice Krakowskiej pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)” pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Rudnickiego (praca została wyróżniona w konkursie ministra transportu). Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport uzyskał 27 lutego 2014 r. na Politechnice Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał 28 września 2020 r. Prof. Szarata prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata pracę na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 1999 r. W październiku 2016 r. został kierownikiem Katedry Systemów Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej WIL. 1 września 2016 r. został dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej. Prof. Szarata jest członkiem: Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Od 2020 r. jest przewodniczącym Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa.

 

Prof. Andrzej Szarata w wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem, regularnie uprawia sport (bieganie i jazda na rowerze), uwielbia jazdę motocyklem. Remontuje też zabytkowy samochód i pasjami czyta powieści kryminalne. Posiada dyplom mistrzowski złotnika.

 

Na stanowiska prodziekanów WIL powołani zostali: dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK, dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, dr inż. Aleksandra Faron, dr inż. Marcin Tekieli.

 

 

Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
 

Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PKDr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK urodził się w 1957 r. W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, które realizował według indywidualnego toku obejmującego technologię maszyn, metalurgię i inżynierię materiałową. Pracę doktorską pt. „Pęknięcia zimne w złączach spawanych ze stali niklowych” obronił w 1990 r. Habilitację uzyskał w 2002 r. na podstawie rozprawy pt. „Analityczne metody oceny spawalności stali”. Jest też absolwentem studiów podyplomowych w zakresie: Międzynarodowy System Zapewnienia Jakości w Zakładach Przemysłowych wg normy ISO 9000. Do zainteresowań badawczych prof. Mikuły należą polimery nieorganiczne – struktura, właściwości, technologie wytwarzania, a także technologie wytwarzania i właściwości zeolitów oraz druk 3D metalami i geopolimerami.

 

Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK jest zatrudniony na Politechnice Krakowskiej od 1981 r. Od 2009 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej (najpierw na Wydziale Mechanicznym, a od 2018 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki). Od kwietnia 2000 r. do kwietnia 2003 r. był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Środowiska (2002-2003). Prof. Mikuła w latach 2006-2009 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od lutego 2007 r. do lutego 2009 r. był przewodniczącym Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. Jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2008-2009), Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (2003-2019) oraz Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (2017-2019).

 

Prof. Janusz Mikuła interesuje się historią starożytnego Rzymu. Najlepiej odpoczywa w górach.

 

Na stanowiska prodziekanów WIMiF powołani zostali: dr hab. Ewa Gondek, prof. PK, dr inż. Dariusz Mierzwiński, dr inż. Marek Nykiel.

 

 

Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK
 

Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PKDr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK urodził się w 1958 r. w Krakowie. W 1977 r. rozpoczął studia na kierunku budownictwo wodne prowadzonym przez ówczesny Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Ukończył je z wyróżnieniem w 1983 r. Pracę doktorską pt. „Analiza wzajemnego oddziaływania chemicznego i biologicznego usuwania fosforu w procesie odnowy ze ścieków miejskich” obronił w 1996 r. na PK (praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i uzyskała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe). W 2016 r. prof. Rybicki uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monotematycznego cyklu 14 publikacji zatytułowanych „Wybrane interakcje procesów technologicznych w wysokoefektywnym oczyszczaniu wody i ścieków”. Zainteresowania badawcze prof. Stanisława Rybickiego skupiają się przede wszystkim na wzajemnym oddziaływaniu różnych procesów technologicznych w oczyszczaniu wody i ścieków.

 

Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK został zatrudniony na Politechnice Krakowskiej w 1986 r. W latach 1998-1999 oraz 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w 2016 r. objął funkcję dziekana WIŚ. Od 2019 r. dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. W roku 2018 został powołany do Komitetu Gospodarki Wodnej PAN w kadencji 2019-2021, natomiast w 2020 r. został wybrany do Komitetu Inżynierii Środowiska PAN w kadencji 2020-2023. Prof. Rybicki jest od 1983 r. członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, od 2001 r. należy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w 2004 r. uzyskał członkostwo w International Water Association. Od 2011 r. zasiada w Radzie Programowej ds. gospodarki wodno-ściekowej Miasta Krakowa.

 

Prof. Rybicki interesuje się historią lotnictwa polskiego. Kolekcjonuje też broń białą krótką.

 

Na stanowiska prodziekanów WIŚiE powołani zostali: dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, dr inż. Piotr Beńko, dr inż. Jarosław Müller.

 

 

Dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK
 

Dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PKDr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK urodził się w 1973 r. w Mszanie Dolnej. Jest absolwentem technologii chemicznej na Politechnice Krakowskiej (2000 r.). Stopień doktora uzyskał w 2005 r. za rozprawę doktorską pt. „Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2”. Podstawą nadania habilitacji w 2013 r. był cykl monotematycznych publikacji pt. „Nowoczesne materiały katalityczne dla procesów odwodornienia i utleniającego odwodornienia propanu do propenu”. Zainteresowania badawcze prof. Piotra Michorczyka to technologia organiczna, technologia produktów małotonażowych i kataliza, m.in.: katalityczne metody zagospodarowania odpadowego ditlenku węgla w syntezie chemicznej, katalityczne metody selektywnego wytwarzania/przekształcania olefin oraz konwersji gazu syntezowego, synteza i charakterystyka fizykochemiczna uporządkowanych katalizatorów mezoporowatych i nanostrukturalnych, zastosowanie druku 3D w syntezie monolitycznych katalizatorów, reaktorów strukturalnych i wielofunkcyjnych urządzeń katalitycznych.

 

Dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK jest zatrudniony na Politechnice Krakowskiej od 2005 r. W 2013 r. był zastępcą dyrektora ds. nauki w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej WIiTCh PK. Od 2013 r. pełnił funkcję kierownika Zespołu Katalizy Heterogenicznej w Katedrze Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Jest kierownikiem specjalności „lekka technologia organiczna”. Od października 2020 r. dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Członek Rady Naukowej w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera, w latach 2015-2017 prezes Polskiego Towarzystwa Zeolitowego, a w latach 2015-2017 członek zarządu Federation of European Zeolite Associations (FEZA).

 

Prof. Piotr Michorczyk lubi słuchać muzyki, a wolny czas przeznacza na turystykę górską i wspinaczkę skałkową.

 

Na stanowiska prodziekanów WIiTCH powołani zostali: dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK, dr inż. Piotr Suryło, dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK, dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK.

 

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
 

prof. Jerzy SładekProf. dr hab. inż. Jerzy Sładek urodził się w 1954 r. w Krakowie. W 1978 r. zdobył dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności „obrabiarki, narzędzia i technologia ogólna budowy maszyn” na Wydziale Mechanicznym PK. W 1990 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej oceny dokładności głowic stykowych stosowanych w wielokoordynatowych maszynach pomiarowych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na podstawie monografii pt. „Ocena i modelowanie dokładności maszyn oraz pomiarów współrzędnościowych”. W 2012 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Praca naukowa, badawcza i innowacyjna prof. Jerzego Sładka koncentruje się wokół inżynierii mechanicznej, a szczególnie problematyki zautomatyzowanych systemów zapewnienia jakości oraz zarządzania jakością, aspektów metrologicznych w bioinżynierii i wzornictwie przemysłowym oraz wokół wdrażania idei przemysłu 4.0. Wszystkie uzyskane przez prof. Sładka stopnie i tytuły naukowe były pierwszymi w Polsce w rozwijanej przez niego specjalności – „metrologii współrzędnościowej”.

 

Prof. Jerzy Sładek jest zatrudniony na Politechnice Krakowskiej od 1977 r. W latach 1993-1998 był m.in. kierownikiem Samodzielnej Pracowni Zautomatyzowanych Systemów i kierownikiem Zakładu Metrologii i Kontroli Technicznej. W latach 1998-2007 kierował Pracownią Metrologii Współrzędnościowej, a od 2007 do 2013 r. Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Członek Senatu PK trzech kadencji. Od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Mechanicznego. Prof. Sładek był wiceprezesem Centrum Zaawansowanych Technologii, spółki zarządzającej Krakowskim Parkiem Technologicznym. Od 2017 r. jest członkiem Rady Innowacyjno-Naukowej Zakładów Mechanicznych Tarnów SA. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN i kilku sekcji PAN oraz międzynarodowych gremiów naukowych: European Virtual Institute for Geometry Measurements EVIGeM, International Measurement Confederation (IMEKO), European Society for Precision Engineering & Nanotechnology.

 

Prof. Jerzy Sładek ma na swoim koncie medalowe sukcesy sportowe – uprawiał szermierkę w Krakowskim Klubie Szermierzy, był też jego wiceprezesem. Przez 6 lat był prezesem Małopolskiego Okręgowego Związku Szermierczego.

 

Na stanowiska prodziekanów WM powołani zostali: dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK, dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK, dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK.

 

 

(bk)
 
 
Fot. Jan Zych