POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

specjalisty ds. przygotowania inwestycji

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale Inwestycji i Remontów

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie danych i materiałów wyjściowych dla jednostek projektowych;
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych;
 • tworzenie zapytań ofertowych na prace projektowo-kosztorysowe;
 • przygotowywanie danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowo-kosztorysowe oraz materiałów przetargowych dla oferentów w formie: części opisowej zakresu projektowanego zagadnienia oraz załączników graficznych do celów projektowych oraz przekazywanie ich do Działu Zamówień Publicznych PK;
 • sporządzanie materiałów przetargowych w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla oferentów celem realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych;
 • przygotowanie wniosków o uzyskanie: decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia wykonania robót budowlanych celem realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w następujących urzędach: Urząd Miasta Krakowa, ZDM, PINB, ZUDP, MPWiK, MPEC, WUOZ, i inne jednostki w ramach potrzeb;
 • analiza przekazanej dokumentacji projektowej;
 • nadzorowanie procesu powstawania projektu budowlanego, wykonawczego lub architektonicznego;
 • raportowanie realizacji budżetu oraz zadań;
 • prace administracyjno-biurowe zapewniające sprawną realizację inwestycji/remontu;
 • wsparcie pionu wykonawczego w procesie realizacji inwestycji/remontu.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne ze wskazaniem na profil architektura;
 • staż pracy min. 3 lata;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji: minimum 3 lat;
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi;
 • znajomość procedur administracyjnych;
 • znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych;
 • obsługa programu AutoCAD;
 • prawo jazdy kat. B.


3. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie opiniowania dokumentacji projektowej w jednostkach administracji publicznej;
 • komunikatywność;
 • operatywność i zdolności mediacyjne;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność, sumienność.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej, w godz. 9.00-13.00 do 12.02.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty ds. przygotowania inwestycji w DT-2.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymikandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 1.03-5.03.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.