dr inż. Aleksandra Burczyk
 
aleksandra burczyk
Dyrektor Biura Jakości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (od 2020); członek Rady Nadzorczej Centralnego Laboratorium Pomiarowo–Badawczego Sp.  z o.o. (od 2020), wcześniej z-ca Prezesa Zarządu oraz dyrektor ds. technicznych Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Sp. z o.o. (2012-2020); ekspert w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska oraz Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka (od 2007), wykładowca i pracownik naukowy.

 

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w 2005 r. Ukończyła też studia podyplomowe z zarządzania jakością w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przy współudziale TÜV Nord (2007), studia menedżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2017) oraz studia menedżerskie w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2019).