POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

specjalisty / samodzielnego referenta

 

(w zależności od stażu pracy)

  

w Dziale Zamówień Publicznych

 

w wymiarze pełnego etatu

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowania o udzielnie zamówienia publicznego;
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami;
 • ocena formalno-prawna składanych ofert;
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów;
 • czynności organizacyjno-kancelaryjne prac komisji przetargowych;
 • kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie do UZP.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe preferowane prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) w przypadku specjalisty 3 lata;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: min. minimum 12 miesięczny staż na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o ustawę Pzp;
 • znajomość języków obcych: język angielski poziom podstawowy;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: umiejętność poprawnego formułowania pism i sporządzania umów dotyczących zamówień publicznych;
 • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).


3. Dodatkowe wymagania:

 • specjalistyczne szkolenia i kursy z zakresu zamówień publicznych, mile widziane znajomość systemu ProPublico, ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 31.05.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty / samodzielnego referenta w Dziale Zamówień Publicznych.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, w pok. 137 w dniach 28.06-09.07.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.