Studenci z Politechniki Krakowskiej zostali laureatami ministerialnego stypendium na rok akademicki 2020/2021. Żacy z PK znaleźli się w elitarnym gronie 362 osób nagrodzonych finansowym wsparciem za znaczące osiągnięcia. 
 
Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło łącznie 890 wniosków w tej sprawie. Wsparcie w wysokości 17 tys. zł otrzymały 362 osoby: 285 za osiągnięcia naukowe, 42 za osiągnięcia sportowe i 35 za osiągniecia artystyczne.
 
W gronie laureatów znalazło się pięcioro studentów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej – Magdalena Jankowska, Dominika Krok i Patryk Szymaszek (technologia chemiczna), Alicja Gruchała (inżynieria chemiczna i procesowa), Patrycja Środa (biotechnologia). 
 
Wymienione osoby zostały docenione za swoją aktywność naukową na różnych polach: autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego i nauki; udział w projektach badawczych o wysokim poziomie innowacyjności, w tym udział w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego; uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, które uhonorowano nagrodą zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym. 
 
Politechniczni laureaci stypendium ministra uczestniczyli m.in. w pracach zespołów badawczych kierowanych przez dr hab. inż. Joannę Ortyl, prof. PK, w ramach konkursu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (projekt pn. „Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions”) i konkursu TANGO 2 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt pn. „Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych”). Nagrodzeni studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej otrzymali też niedawno półroczne wsparcie stypendialne w pierwszej edycji nowego programu Politechniki Krakowskiej, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. 
 
Wśród osiągnięć młodych chemików są medale międzynarodowych wydarzeń związanych z nauką i innowacjami, w tym: Międzynarodowej Wystawy Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEx w Tajlandii (2020), Europejskich Targów Kreatywności i Innowacji EuroInvent w Rumunii (2020), Międzynarodowej Wystawy i Konkursu Innowacji iCAN w Kanadzie (2020). 
 
(bk)