POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko


samodzielny referenta / specjalisty

 

(w zależności od stażu pracy)


w Dziale Zamówień Publicznych


w wymiarze pełnego etatu

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowania o udzielnie zamówienia publicznego;
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami;
 • ocena formalno-prawna składanych ofert;
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów;
 • czynności organizacyjno-kancelaryjne prac komisji przetargowych;
 • kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • inne bieżące prace związane z funkcjonowaniem Działu.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe preferowane; ekonomia, zarządzanie, prawo lub ukończone studia podyplomowe w dziedzinie zamówień publicznych;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) w przypadku specjalisty – 3 lata, w przypadku samodzielnego referenta – nie wymagany;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi;
 • znajomość języków obcych: język angielski poziom podstawowy;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: umiejętność poprawnego formułowania pism, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

 

3. Dodatkowe wymagania - mile widziane:

 • specjalistyczne szkolenia i kursy z zakresu zamówień publicznych, znajomość systemu ProPublico.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 30.04.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko referenta / specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 24-28.05.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.