POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

robotnik posiadający przygotowanie zawodowe - hydraulik

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale Eksploatacji i Zaopatrzenia

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzór nad sprawnością instalacji: sanitarnych, c.o., gazowych oraz wodnych i kanalizacyjnych:
  • zapobieganie występowaniu awarii poprzez wykonywanie planowanych inspekcji, przeglądów i napraw konserwatorskich urządzeń oraz instalacji powierzonych do obsługi;
  • raportowanie wykonywanych usług zgodnie z ustalonymi procedurami;
 • wymiana, naprawa i montaż urządzeń i elementów instalacji: sanitarnych, c.o., gazowych oraz wodnych i kanalizacyjnych;
 • zapobieganie i usuwanie nieszczelności instalacji: gazowych na odcinkach od licznika do odbiornika, wodnych i kanalizacyjnych, c.o., zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych;
 • montaż urządzeń sanitarnych (kabin prysznicowych, umywalek, zlewów itp.);
 • montaż grzejników i instalacji grzewczej;
 • oczyszczanie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach PK;
 • zgłaszanie niedrożności kanalizacji sanitarnej i deszczowej poza połączeniami do budynków, nadzór nad wykonywaniem prac przez firmę specjalistyczną;
 • oczyszczanie rynien poziomych i spustowych na dachach z wyjątkiem dachów spadzistych i pokrytych dachówką, w tym oczyszczanie rur spustowych poprzez tzw. czyszczaki, czyszczenie mniejszych połaci dachowych;
 • zabezpieczenie obiektów oraz sprawne usuwanie usterek i awarii;
 • wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych na wysokości, w tym powyżej 3 m;
 • aktywna współpraca z innymi grupami eksploatacyjnymi oraz z firmami zewnętrznymi każdorazowo na polecenie kierownika Działu bądź bezpośredniego przełożonego.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie : min. zasadnicze zawodowe, preferowany profil: hydraulik;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) - 2 lata;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku - 2 lata w zawodzie hydraulik;
 • znajomość języków obcych - nie wymagana;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
  • predyspozycje techniczne do wykonywania zadań związanych z bieżącą obsługą, konserwacją, utrzymaniem w sprawności technicznej instalacji gazowych, wod-kan, c.o. , c.w.u.;
  • umiejętność posługiwania się różnego rodzaju sprzętami oraz urządzeniami typu: spawarki, nożyce, piły.

 

3. Dodatkowe wymagania:

 • ukończony kurs spawacza gazowego;
 • świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 2 i 3;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra samoorganizacja.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 2 lipca 2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko robotnik posiadający przygotowanie zawodowe - hydraulik w DT-1.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, w pok. 137 w dniach od 5 do 9 lipca 2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.