POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

samodzielnego referenta inżynieryjno-technicznego

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Katedrze Technologii Środowiskowych

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie stanowisk do zajęć laboratoryjnych ze studentami i pełnienie dyżurów podczas zajęć;
 • transport i przygotowanie próbek ścieków, wody, osadów i in. koniecznych do prac dydaktycznych i badawczych;
 • wykonywanie prostych analiz chemicznych;
 • dbałość o czystość i stan techniczny powierzonego sprzętu i aparatury oraz wyposażenia laboratorium;
 • udział w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze;
 • wykonywanie innych zadań technicznych i organizacyjnych zleconych przez kierownika Katedry.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu chemii, technologii chemicznej lub dziedzin pokrewnych;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) zależnie od wykształcenia: średnie - 4 lata, wyższe - nie jest wymagany;
 • znajomość języków obcych: komunikatywna znajomość j. angielskiego;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
  • praktyczna znajomość zasad pracy w analitycznym laboratorium chemicznym;
  • zdolność do wykonywania intensywnych prac fizycznych związanych z bieżącą obsługą laboratorium (transport i przenoszenie pojemników z wodą i ściekami, przestawianie urządzeń, udział w badaniach terenowych, itp.);
  • umiejętność wykonywania drobnych napraw sprzętu laboratoryjnego;
  • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office.

 

3. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: nie jest wymagane, ale jest mile widziane;
 • samodzielność i inicjatywa w ramach wyznaczonego zakresu obowiązków;
 • mile widziana podstawowa znajomość technik informatycznych (konfiguracja zestawów komputerowych, prowadzenie stron internetowych, itp.).

 

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 10.05.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta inż.-tech. w Katedrze Technologii Środowiskowych Ś-4.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, w pok. 137 w dniach 24-28.05.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.