POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI


ogłasza konkurs na stanowisko


Dyrektora Technicznego

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dotyczy spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i odbiorem zadań budowlanych oraz eksploatacją i gospodarką nieruchomościami, a w szczególności:

 • nadzór nad pracą podległych jednostek organizacyjnych, m.in. w zakresie stanu budynków i budowli, prawidłowego funkcjonowania urządzeń i instalacji technicznych, dozór terenu, obiektów i majątku PK, dostawy mediów, gospodarki odpadami, racjonalnego wykorzystania bazy lokalowej;
 • przygotowaniem materiałów przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • zapewnienie zaopatrzenia w aparaturę oraz środki trwałe i materiały, obsługi transportowej PK, utrzymanie porządku i czystości na PK.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne (preferowane: techniczne w branży budowlanej lub architektonicznej);
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania prac budowlanych lub projektowe w branży architektura lub konstrukcja;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): minimum 6 lat w tym minimum 3 lata staży pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w wykonawstwie lub biurze projektów;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: wymagane minimum 3 lata;
 • znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
  • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
  • doświadczenie we współpracy z organami rządowymi i samorządowymi,
  • myślenie strategiczne i zdolności menedżerskie,
  • operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność.
  • nienaganna postawa etyczna.


3. Dodatkowe wymagania:

 • znajomość procedur przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami;
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki materiałowej i magazynowej oraz obsługi transportowej;
 • znajomość zagadnień przepisów bhp, bezpieczeństwa p.poż i obrony cywilnej,;
 • wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu funduszy przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji (MEiN, PFRON, NFOŚiGW, fundusze strukturalne);
 • znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych uczelni oraz obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych i przepisów, dot. jednostek sektora finansów publicznych.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności;
 • referencje od poprzednich pracodawców;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem dokumentów).

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9.00-13.00 w terminie do 14.05.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Technicznego.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.