Drukuj

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Kierownika Sekcji przygotowania inwestycji i remontów

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Dziale Inwestycji i Remontów1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie pracy w podległej jednostce (ustalanie zespołów roboczych, przydział zadań, wyznaczanie terminów);
 • dbanie o prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań oraz kontrola ich realizacji;
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny oraz aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych;
 • udział w komisjach przetargowych;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • czynny udział w naradach dotyczących projektów - reprezentowanie interesów PK;
 • nadzór nad współpracą z biurami projektów w zakresie nadzoru autorskiego oraz uzgadnianie zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi normami i uzgodnieniami z użytkownikiem;
 • wsparcie pionu wykonawczego w procesie realizacji inwestycji/remontu.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne;
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): min. 5 lat;
 • uprawnienia budowlane do projektowania określone w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji na stanowisku kierownika zespołu / koordynatora projektu: min. 5 lat;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie opiniowania dokumentacji projektowej w jednostkach administracji publicznej;
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi;
 • znajomość procedur administracyjnych;
 • znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych;
 • obsługa programu AutoCAD;
 • prawo jazdy kat. B.

 

3. Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami określone w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • komunikatywność;
 • operatywność i zdolności mediacyjne;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność, sumienność.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej, w godz. 9.00-13.00 w terminie do 07.05.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko Kierownika Sekcji przygotowania inwestycji i remontów.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 19.05-26.05.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.