Kraków, dn. 07.06.2021 r.

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Katedrze Automatyki i Informatyki

 

na wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: czas określony 1.10.2021 – 30.09.2023 (2 lata)
Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

1. Niezbędne wymagania:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki lub automatyki/ automatyki i robotyki (lub równorzędnych);
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów i/lub dotychczasowej pracy zawodowej;
 • znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2);
 • przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia.


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta dydaktycznego:

 • realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 360 godzin w roku akademickim;
 • prowadzenie konsultacji ze studentami;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie zaliczeń.


3. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta dydaktycznego;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki lub automatyki/automatyki i robotyki;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 • ankieta personalna;
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy).

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji;
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych

 


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Informatyki.

 

Termin składania dokumentów upływa: 20.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dniach 01-10.09.2021 r. – pokój 203.

 

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.