Wzór odwołania studenta:

 
 

 Procedura zmiany/sprostowania danych personalnych studenta:Procedura wyłaniania studentów do odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i przyznawania stypendium z tego tytułu / Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia utraty prawa do udziału w stażu przygotowującym studenta do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymywania stypendium z tego tytułu:

 

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta:

 

 

Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: