POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

 

specjalisty administracyjnego

 

w Biurze Dziekana

 

na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

w wymiarze pełnego etatu

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prace administracyjne związane z organizacją posiedzeń Kolegium Wydziału i Rady Naukowej: przygotowywanie materiałów na posiedzenia KW i RN, protokołowanie posiedzeń KW i RN, dopilnowanie terminowości realizacji uchwał i decyzji KW i RN w zakresie kompetencji;
 • przygotowanie projektów uchwał;
 • prace administracyjne związane z organizacją Kolegium Dziekańskiego: przygotowywanie materiałów na posiedzenie Kolegium, protokołowanie posiedzeń Kolegium Dziekańskiego;
 • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zamknięciem przewodów doktorskich oraz postepowań habilitacyjnych; zamieszczanie informacji na stronie internetowej Wydziału;
 • prowadzenie postepowań awansowych i osób ubiegających się o stopień doktora;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji w zakresie uzyskiwania stopni naukowych i nadawania tytułu naukowego pracownikom Wydziału;
 • utrzymywanie kontaktu ze Szkołą Doktorską w sprawach administracyjnych;
 • przygotowanie wymaganych przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi sprawozdań;
 • prowadzenie postepowań awansowych i osób ubiegających się o stopień doktora w systemie POL-on;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem pracownikom WIEiK nagród ministra, nagród Rektora oraz odznaczeń państwowych i uczelnianych;
 • prowadzenie spraw związanych z promocją Wydziału;
 • przygotowanie raportów i analiz dotyczących Wydziału, strategii jego rozwoju, dorobku pracowników itp.;
 • przygotowanie materiałów promocyjnych i prezentacji na spotkania i posiedzenia;
 • organizacja seminariów, spotkań i posiedzeń;
 • ewidencja, kontakty i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • inne bieżące prace związane z funkcjonowaniem Biura Dziekana zlecone przez Dziekana i kierownika administracyjnego Wydziału.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy: 3 lata (udokumentowany świadectwami pracy);
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: 2 lata;
 • znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz programów pakietu MS OFFICE, umiejętność przygotowywania ilustracji graficznych, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność poprawnego formułowania pism, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, zaangażowanie, wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowe wymagania: mile widziana wiedza z zakresu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, doświadczenie w pracy na wyższej uczelni.


3. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 13.08.2021 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko specjalisty administracyjnego na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko specjalisty administracyjnego na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 13.09.2021 r.-.17.09.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.