Znak L0.1102.5.1.2021

Kraków, dn. 09.07.2021r.

 

 


POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

 

na Wydziale Inżynierii Lądowej

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony
Reprezentowana dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych;
 • posiadanie wyróżniającego się dorobku naukowego w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport udokumentowanego m.in. publikacjami;
 • posiadanie wyróżniającego się dorobku zawodowego;
 • kierowanie lub posiadanie znaczącego udziału w realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych;
 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji procesu dydaktycznego;
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy


2. Dodatkowe wymagania:

 • bardzo dobre umiejętności dydaktyczne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • plan badań naukowych pozwalający starać się o finansowanie tych badań;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w przypadku obcokrajowców;
 • znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej i zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu projektów badawczo-rozwojowych


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
 • aktywne uczestnictwo w pracach badawczych jednostki;
 • kształcenie młodych kadr naukowych;
 • publikowanie wyników badań naukowych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • czynny udział w seminariach naukowych i współpraca z kadrą naukową;
 • udział w seminariach dydaktycznych;
 • pozyskiwanie projektów badawczych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych;
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych i administracyjnych jednostki;
 • udział w przygotowaniach składanych wniosków o finansowanie projektów badawczych rozstrzyganych w trybie konkursów;
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • autoreferat;
 • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego;
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK);
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka polskiego

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek główny, parter, pok. 23, tel. 12 628 23 20 w godz. 08.00-14.00.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych, znak sprawy L0.1102.6.1.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty należy złożyć w terminie do 16.08.2021 r.Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7.09.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość wyłącznie kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu w dniach 08.09-20.09.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.