Znak: A0. 110. 372/A5.2021

Kraków, dn. 15.07.2021

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta badawczo-dydaktycznego

 

w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego

 

na Wydziale Architektury

 


Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesiące/czas nieokreślony*
Reprezentowana dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych lub dorobku publikacyjnego w dziedzinie nauk inżynieryjno–technicznych;
 • doświadczenie zawodowe architektoniczno-urbanistyczne na stanowisku asystenta projektanta;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;
 • biegła znajomość języka angielskiego.


2. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie naukowo – badawcze, dydaktyczne lub praktyczne w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej: prowadzenie grup projektowych i ćwiczeniowych w języku polskim i angielskim;
 • posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz posiadanie dorobku publikacyjnego w postaci wysoko punktowanych artykułów (artykuły wysoko punktowane z listy MNiSW - indeksowane w bazie SCOPUS i Web of Science);
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B1 potwierdzona certyfikatem językowym.
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków projektów badawczych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych i zagranicznych;
 • doświadczenie w pracy w zespole oraz współpracy z instytucjami, organizacjami i uczelniami zagranicznymi;
 • znajomość oprogramowania MS Office, oraz oprogramowania graficznego i specjalistycznego: AutoCAD, Archicad, Pakiet Adobe (Photoshop i Illustrator), Lumion;
 • wskazanie dyscypliny architektura i urbanistyka jako dyscypliny swoich badań naukowych;
 • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WA na swoich publikacjach.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie o uzupełnieniu kursu pedagogicznego w pierwszym roku zatrudnienia lub zaświadczenie o ukończeniu go;
 • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1;
 • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie;
 • kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony PK- zakładka Praca na PK).

 

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.12.2021 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18 w godz. 8.00–14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego, znak sprawy A0.110.372/A5.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dokumenty należy złożyć w terminie do 10.09.2021 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.09.2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18 w godz. 8.00 – 14.00. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

*niepotrzebne skreślić