Sprawozdanie z działalności naukowej do oceny rocznej doktoranta Szkoły Doktorskiej PK za rok akademicki 2020/2021 należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej PK (WIŚiE pok. 20) do dnia 21 września 2021 r. w godz. 9.00 - 13.00.
Przyjmowane będą tylko kompletne formularze - z podpisem/podpisami. Promotora/Promotorów, ale bez zatwierdzenia przez Przedstawiciela dyscypliny i Dyrektora SD PK.

 

Indywidualny Plan Badawczy
Do dnia 30.09.2021 należy dostarczyć (jest to rozszerzona wersja indywidualnego planu badawczego, składanego na etapie rekrutacji).
Proszę zwrócić uwagę, że pkt. 5 - Harmonogram pracy nad doktoratem - powinien uwzględniać szczegółowo rozpisane zadania. Należy również uwzględnić dotychczasowe dokonania.
UWAGA: dostarczony plan będzie przedmiotem oceny śródokresowej (zewnętrzna komisja będzie oceniać stopień realizacji pracy na podstawie w.w. planu).