Znak: Ś-3/191/2021

Kraków, dn. 16.09.2021 rok


POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta

 

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

 

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki 

 


Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 • wyższe wykształcenie techniczne oraz stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 • doświadczenie w badaniach naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i monitoringu środowiska, poparte dorobkiem publikacyjnym;
 • autorstwo lub współautorstwo minimum 10 publikacji naukowych w temacie związanym z zaopatrzeniem w wodę;
 • doświadczenie w wygłaszaniu referatów na konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, potwierdzone prezentacjami na minimum 5 konferencjach;
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów obejmujących zagadnienia związane z wodociągami, kanalizacjami i monitoringiem środowiska;
 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim potwierdzoną oficjalnym certyfikatem językowym co najmniej na poziomie C1;
 • doświadczenie zawodowe w firmie zajmującej się miejską infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną (6 lat zatrudnienia);
 • biegłość w stosowaniu programów komputerowych dotyczących grafiki inżynierskiej.


2. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • umiejętność pracy w zespole, w tym w środowisku międzynarodowym.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie działalności dydaktycznej:

 • realizacja zajęć ze studentami w zakresie określonym w Regulaminie Pracy PK;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • prowadzenie konsultacji ze studentami.

 

W zakresie działalności badawczej i organizacyjnej:

 • prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników;
 • udział w seminariach i konferencjach naukowych;
 • opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki na badania naukowe;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych;
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Katedry i Wydziału.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • wykaz publikacji, inne osiągnięcia naukowe;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (studia wyższe, doktorat);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego a w przypadku obcokrajowców także języka polskiego.


Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-2, pok. 301 w godz. 9.00-14.00 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Teczka (email) z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Ś-3. Dokumenty należy złożyć w terminie do 18.10.2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27.10.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w dniach 29.10.2021-04.11.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.