ZARZĄDZENIE NR 124

REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 6 grudnia 2021 r.

znak R.0201.141.2021
 
 
w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. kształcenie na studiach I i II stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz 
w ramach innych form kształcenia prowadzone będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
       R E K T O R
 
 
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz