Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, został powołany przez ministra obrony narodowej w skład Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie – lidera naukowo-badawczego wsparcia wojskowej techniki lotniczej. Rada Naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym ITWL w zakresie jego działalności statutowej oraz stanowiącym w sprawach wynikających z uprawnień do nadawania tytułów i stopni naukowych.
 
Na zdjęciu ostrzyżony krótko mężczyzna w okularach, w eleganckiej koszuli i marynarce. To prof. Sebastian Skoczypiec. Zdjęcie z charakteru portretowychInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych opracowuje nowoczesne rozwiązania. Do jego głównych zadań należy: produkcja i badania bezzałogowych statków powietrznych oraz ich strategicznych podsystemów; modernizacja załogowych statków powietrznych; opracowanie, modernizacja, badania i certyfikacja lotniczych środków bojowych; opracowanie systemów szkolenia z wykorzystaniem technologii VR; badania materiałów pędnych, smarów, energii odnawialnej; badanie nawierzchni lotniskowych i drogowych. ITWL współpracuje z największymi polskimi i zagranicznymi producentami uzbrojenia oraz siłami zbrojnymi realizując prace m.in. na rzecz NATO, Europejskiej Agencji Obrony i Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej. 
 
Rada Naukowa ITWL jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu. Posiada też uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.
 
Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego działalność naukowo-badawcza oraz publikacyjna skoncentrowana jest wokół niekonwencjonalnych metod wytwarzania części maszyn i narzędzi, a więc obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej i laserowej. Zajmuje się m.in. problematyką adaptacji wspomnianych procesów w obszarze mikrowytwarzania oraz podstawami teoretycznymi i technologicznymi ich integracji w ramach technologii sekwencyjnych i hybrydowych. Autor ponad 130 publikacji naukowych. Ekspert Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prof. Sebastian Skoczypiec uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych, w tym międzynarodowych. Należy do Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk (zastępca przewodniczącego), Akademii Inżynierskiej w Polsce, European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM).
 
(bk)
 
Fot. Piotr Gibas