DO POBRANIA:

 

NUMER PESEL – DO CZEGO JEST POTRZEBNY OBYWATELOM UKRAINY?

 

Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń. Nie jest natomiast konieczny podczas wizyty u lekarza, czy zapisywania dziecka do szkoły lub przedszkola.
Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, mogą zostać beneficjentami programu 500 plus. Przysługuje im także prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

 

W TAURON Arenie Kraków działają:

 

Centralny punkt nadawania numeru PESEL prowadzony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Punkt działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00.
Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:

 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
 • jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego 

oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy (procedowana jest zmiana przepisów w tym zakresie) w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.

 

Do nadania numeru PESEL potrzebne jest jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm. Podczas rejestracji w TAURON Arenie Kraków jest możliwość bezpłatnego zrobienia takiej fotografii.

Aby otrzymać PESEL do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą dane, które wpisuje się we wniosku i które umożliwią potwierdzenie tożsamości. Przede wszystkim powinien być to paszport, ale w razie jego braku inny dokument, taki jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, zaświadczenie o tożsamości z konsulatu, a w przypadku dzieci np. akt urodzenia. Należy okazać ten dokument, który był okazywany na granicy.

 

***

Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. Obywatele Ukrainy mogą tam złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Punkt MOPS działa również na zewnątrz areny (przy wejściu nr 4) – dla osób, które mają już nadany numer PESEL przez gminę Kraków lub inne gminy na terenie kraju.
Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

 

***
Stanowisko Grodzkiego Urzędu Pracy czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30. Udzielane są tutaj m.in. informacje o pracodawcach oferujących pracę obywatelom Ukrainy oraz Agencjach Pośrednictwa Pracy w Krakowie. Do podjęcia pracy nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

 

***
Krakowskie Centrum Świadczeń czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. W punkcie można uzyskać informacje o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia rodzicielskie; zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze) oraz złożyć wnioski.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

 

***
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Udzielane w nim będą m.in. informacje dotyczące programu 500+.
Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.
https://www.zus.pl/

 

***

Punkt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30. W punkcie można uzyskać informacje o ofertach pracy dla nauczycieli oraz o możliwościach zapisania dzieci do szkół i przedszkoli. Przy zapisywaniu dzieci do placówek edukacyjnych nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

 

***
Stanowisko Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. W punkcie udzielane są informacje w zakresie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. W punkcie nie ma konieczności okazywania numeru PESEL.

 

***
Punkt Banku Pekao S.A., czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00. Dodatkowo w ciągu całego dnia na terenie obiektu będą obecni wolontariusze banku. To punkt, w którym można uzyskać informacje dotyczące zakładania kont bankowych przez cudzoziemców.
Przy zakładaniu konta, w tym banku nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

 

***
Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z opieki zdrowotnej

PESEL nie jest wymagany w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że nie ma konieczności posiadania numeru PESEL podczas wizyty u lekarza, dotyczy to także aptek.


ZAPISY USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

 

Numer PESEL wymagany jest do:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie,
 3. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł na dziecko co miesiąc,
 4. świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego,
 5. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Wypłacane będzie po 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata,
 6. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt w domu pomocy społecznej,
 8. pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

PESEL nie jest potrzebny między innymi do:

 1. podjęcia pracy,
 2. pomocy psychologicznej, która może być zorganizowana (nieobowiązkowa) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy,
 3. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (analogicznie więc jak obywatele Polski), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia,
 4. realizacji recept w aptekach,
 5. innej pomocy oferowanej np. przez wojewodów i jednostki samorządów terytorialnych na zasadach przez nich ustalonych,
 6. otwarcia rachunku bankowego (w zależności od wymogów danego banku).

 

Przepisy obowiązują przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.