Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia dla studentów na rok akademicki 2021/2022. W tym gronie znalazło się 9 osób z Politechniki Krakowskiej. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.
 
Do 25 października ub. rektorzy uczelni nadzorowanych przez MEiN przedstawili 944 wnioski o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022. Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany zespół doradczy liczący 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. 
 
Wśród osiągnieć naukowych, które były brane pod uwagę przy ocenie wniosków, znalazły się m.in.: znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego; samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu; uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych; autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw; autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism i materiałów. 
 
Spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania wsparcia, stypendium zostało przyznane 432 studentom. W gronie tym znaleźli się studenci Politechniki Krakowskiej:
 
  • Jacek Bartusiak (transport)

  • Agnieszka Fryźlewicz (technologia chemiczna)

  • Rafał Jaremski (transport)

  • Dominika Krok (technologia chemiczna)

  • Paweł Niezgoda (biotechnologia)

  • Mariusz Soboń (transport)

  • Paweł Stalmach (technologia chemiczna)

  • Katarzyna Starzak (biotechnologia)

  • Anna Żaba (technologia chemiczna)
 
 
 
(bk)