KOMUNIKAT SD PK nr 1

24.03.2022 r.

 1. Wnioski do programu Doktorat Wdrożeniowy edycja VI składa się w systemie OSF, zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.04.2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Doktorat wdrożeniowy" i naborze wniosków: komunikat Ministra.
 2. Projekty w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy edycja VI składa w systemie OSF każdy promotor indywidualnie.
 3. Wniosek składa się z dwóch części. Więcej informacji w Szczegółowym zakresie informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy" od edycji V.
 4. Część I wniosku i część II wniosku składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki - Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej "systemem", dostępnym pod adresem: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do na udostępnionym w nim formularzu.
 5. Część I wniosku składa się w terminie od 29 kwietnia do 31 maja 2022 roku.
 6. Część I wniosku, składa się z:
  • "część A wniosku" - obejmująca dane wnioskodawcy,
   wzór części A wniosku
   Część A wniosku opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną;
  • "część I wniosku" - zawierająca informacje o projekcie, o podmiocie współpracującym i o kandydatach na promotora i opiekuna pomocniczego (szczegóły: https://www.gov.pl/attachment/88e5fdb5-8458-4281-bc29-c8e107b52808)

   w pkt H. "OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK"
   1. Osoba upoważniona do podpisania wniosku [tytuł, imię, nazwisko, stanowisko / funkcja, adres e-mail] (gdy wniosek podpisuje inna osoba niż kierownik podmiotu wymagany załącznik - upoważnienie do podpisania wniosku).
            jako osobę upoważnioną do podpisania wniosku z zasady należy wpisać prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdała - Prorektora ds. Nauki.
   2. Redaktor wniosku (osoba do bezpośredniego kontaktu) [tytuł, imię, nazwisko, stanowisko / funkcja, służbowy adres e-mail redaktora wniosku, służbowy telefon redaktora wniosku]
            tu należy wpisać dane promotora
    Część A wniosku dołącza się w systemie do sekcji „Elektroniczna wysyłka” – dokumenty będą podpisywane tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PADES. 12 628 22 01 Jeśli część A wniosku będzie podpisana przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy, w systemie OSF załącza się stosowne upoważnienie do sekcji „Osoby przygotowujące wniosek”:
    1) oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
    2) oświadczenie o zgodności informacji zawartych w części I wniosku ze stanem faktycznym i prawnym;
    3) zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344);
    4) stosowne upoważnienie – w przypadku podpisania tego dokumentu przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy.

Za dzień złożenia uznaje się dzień, w którym części I wniosku otrzymała w systemie OSF wraz z częścią A wniosku status „wysłany”.

Sprawdzenie, czy operacja złożenia części I wraz z częścią A wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

 1. Informacje dot. rekrutacji do SD PK zawarte są w Zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK - § 3. Postępowanie rekrutacyjne w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
 2. Część II wniosku składa się dopiero po wstępnym zakwalifikowaniu wniosku do finansowania i po przyjęciu kandydata do szkoły doktorskiej do 20 września 2021 r.
 3. Na podstawie informacji zawartych w części II wniosku minister rozstrzyga o ostatecznym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie i ustala wysokość środków finansowych do przyznania w ramach programu. Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie wraz z wysokością środków finansowych przyznanych w ramach programu i wzór umowy minister przekazuje wnioskodawcy w systemie.
 4. Wnioskodawca, w terminie 21 dni od dnia przekazania informacji, o ostatecznym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie, składa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, umowę podpisaną przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. W przypadku podpisania umowy przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy wraz z umową składa się stosowne upoważnienie. Niezłożenie umowy w terminie uznaje się za rezygnację z jej zawarcia i z przyznanych środków finansowych.

Szkoła Doktorska PK nie uczestniczy w przygotowywaniu wniosków do VI edycji programu Doktorat Wdrożeniowy
(nie sprawdza ich).
Zgłoszenie projektu traktowane jest jako indywidualny projekt „grantowy” potencjalnego promotora.

 

Dalsze informacje sukcesywnie będą zamieszczane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PK
www.szkoladoktorska.pk.edu.pl

Zainteresowane osoby proszę o regularne sprawdzanie komunikatów.

 

Wzór wniosku

 

Niniejsza procedura nie stanowi podstawy prawnej jest tylko przekazaniem kwestii organizacyjnych na Politechnice Krakowskiej. Wszelkie niezbędne informacje zawiera Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.04.2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.